Onze Zorg dient zienswijze in inzake omgevingsvergunning SMC.

Het betreft een zienswijze inzake de (onlangs gepubliceerde) gewijzigde (bouw)tekeningen met diverse aanpassingen ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de bouw van de PG-woningen en parkeergarage in het SMC-complex. (zie hier het artikel in het NHD van 25-07-2011)

Een aantal zaken welke aan bod komen in deze zienswijze zijn o.a.:

 • Bij de totstandkoming bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ stelde de architect dat er rekening zou worden gehouden met de bestaande situatie. Hierbij zouden geen of minimale ramenopeningen in de gevelpartijen zouden komen om de privacy van omwonenden te waarborgen. Daar waar nodig zou, middels lichtkoepels in het dak, voor voldoende licht gezorgd worden. Dit beeld is, ook door ontwikkelaar De Nijs en uw gemeente, gedurende de procedures in stand gehouden. In de vastgestelde welstandcriteria staar dat er in wanden direct uitkijkend op erven van derden gevelopeningen minimaal mogelijk zijn.” Nu blijkt dat toch dat er in de betreffende wand 4 grote raampartijen geplaatst worden van circa 3,00 meter breed en 2,60 meter hoog. Dit is, met name voor de raampartijen op de eerste verdieping, zeker niet in overeenstemming met voornoemde welstandseisen. Lees de rest van dit artikel »

Uitspraak Raad van State tussen nu en 6 wkn.

Zoals bekend diende afgelopen woensdag het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ (SMC). Een delegatie van Vereniging Onze Zorg Enkhuizen, advocaat Loomans alsmede enkele ‘bezorgde Enkhuizers’  zijn hiervoor naar Den Haag gereisd.

De gemeente was uiteraard ook vertegenwoordigd (advocaat Breeman van Loyens & Loeff, de heren Slagter, Weghaus en Schaper). En als derde belanghebbende waren de heer Honselaar van De Nijs en zijn advocaat Leijh van Boekel de Nerée aanwezig.

De standpunten van de omwonenden moge inmiddels duidelijk zijn. ‘Uiteraard’ werden deze weerlegd door de gemeente en hierover konden de heren advocaten, via de Staatsraad (voorzitter), even bakkeleien.

De uitspraak van de Raad van State wordt tussen nu en 6 weken verwacht.

Enkele opvallende cq opmerkelijke zaken willen wij u niet onthouden:

 • Op het argument dat de uitrit van de parkeergarage voor gevaarlijke situaties zou kunnen zorgen vernamen wij van de advocaat van de gemeente dat het Spaans Leger géén doorgaande weg is maar een rustig straat waar af en toe een auto rijdt. Dat dit de hoofdroute is naar, nagenoeg de gehele Boerenhoek, doet ‘uiteraard’ niet ter zake.
 • Daarnaast verweerde de advocaat zich door aan te geven dat aan beide zijde van de uitrit van de parkeergarage een parkeerverbod van 30 meter wordt ingesteld. Op het verweer van Loomans dat hierbij 2 x 30 meter = 60 meter aan parkeerplaatsen verloren (circa 12 stuks) werd geantwoord dat voornoemde nog niet zeker was. (?)
 • Ook opvallend was dat de Nijs (ter plaatse) aan de Staatsraad bevestigde dat de parkeergarage geen cent duurder was geworden/ zou worden, ondanks het feit dat deze een laag dieper in de grond werd gebouwd. Iets voor de gemeente om bij de eventuele aankoop in de oren te knopen.
 • Ook werd zwaar gewogen aan de door de Nijs opgezette klankbordgroep. Dat deze klankbordgroep vorig jaar augustus voor het laatst heeft vergaderd en dat hiervan nog steeds geen notulen zijn is bijzaak.
 • Verder werd aangegeven dat het belang van (het geringe aantal) omwonenden ondergeschikt was (vrij vertaald) aan het belang van Wilgearden/ de gemeente. Iets waar je nog een leuk boompje over op kunt zetten.
 • En last but not least was de muur van 4 meter op de erfafscheiding niet bedoeld als ‘Berlijnse zonwegnemer‘ maar bedoeld als natuurlijke (lees: begroeide) afscheiding van de mooie (straks heringerichte)  binnenstadstuin. Nu stond er tenslotte ook een hek(je)…….

Binnenkort meer opvallende zaken!

Zie hier het artikel in het NHD van 10-03-2011. Op Pim’s Prietpraat wordt ook over de SMC-perikelen geschreven.

Onze Zorg gaat in beroep bij Raad van State.

Tot afgelopen woensdag (01 december) kon beroep (bezwaar) worden ingediend tegen het op 07 september 2010 vastgestelde (gewijzigde) bestemmingsplan De Vijzeltuin (SMC).

Vereniging Onze Zorg Enkhuizen heeft afgelopen weken uitvoerig overleg gevoerd met haar advocaten alsmede met andere externe deskundigen. Al snel bleken er genoeg aanknopingspunten te zijn om daadwerkelijk een beroep/ bezwaar in te dienen.

Door advocatenkantoor Loomans Advocaten te Hoorn is een beroepschrift annex verzoekschrift opgemaakt waarin de bezwaren worden verwoord en er tevens wordt gevraagd het bestemmingsplan te schorsen (voorlopige voorziening) danwel te vernietigen.

Tevens is door een verkeersbureau een contra verkeersonderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie om en nabij het SMC.

De Raad van State zal zich buigen over het beroepsschrift waarna er een zittingsdatum wordt gepland. Dan zal inhoudelijk worden ingegaan op de bezwaren en zal de gemeente zich hiertegen kunnen verweren.

Later zal meer inhoudelijk worden ingegaan op de bezwaren!

Artikel website NHD 03-12-2010

Artikel krant NHD 04-12-2010

Bezwaar en voorlopige voorziening kapvergunningen.

Onze Zorg heeft (via haar advocaat) namens 46 omwonenden bezwaar aangetekend tegen de verleende kapvergunningen waarbij circa 50 bomen gekapt worden in de tuin van het SMC.

Om te voorkomen dat met de kap begonnen wordt voordat de bezwaren zijn behandeld is tevens bij de rechtbank een verzoek voorlopige voorziening ingediend. De datum van behandeling is nog niet bekend.

Slechts 1 inspreker op hoorzitting Westerkerk

De massale opkomst waarop de gemeente gerekend had, bleef gisteravond uit. Slechts 17 mensen waren aanwezig in de Westerkerk. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de brede achterban van Onze Zorg, het statement om niet naar de hoorzitting te gaan, heeft ondersteund!

Lees de rest van dit artikel »

Onze Zorg NIET naar hoorzitting.

Vereniging Onze Zorg zal NIET aanwezig zijn bij de hoorzitting in de Westerkerk op 17 mei.

De Enkhuizer bevolking heeft reeds, in totaal, circa 1700 zienswijzen/bezwaren ingediend. (800 bij het voorontwerp- en 900 bij het ontwerpbestemmingsplan) welke niets aan duidelijkheid overlaten.

Een hoorzitting zal aan deze duidelijkheid niets toevoegen daar deze niet bedoelt is als platform voor discussie. In de brief van de gemeente d.d. 28-04-2010 werd immers al aangegeven dat de ingediende zienswijzen voldoende duidelijk zijn.

Het is naar onze mening nu danook de taak van de gemeente Enkhuizen om deze zienswijzen te beantwoorden.

Om deze reden zal vereniging Onze Zorg dan ook niet aanwezig zijn in de Westerkerk.

Ook de houding van burgemeester Baas vinden wij teleurstellend. De laatste lichting zienswijzen, circa 900 inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’, weigerde hij kortgeleden in ontvangst te nemen. Volgens Baas beschuldigt Onze Zorg de gemeente voortdurend van achterbaksheid. Waar deze beschuldigingen op gebaseerd zijn, is ons volstrekt onduidelijk…….

Politiek Enkhuizen luister naar uw inwoners: stop met de massale bouwplannen !

Hoorzitting Westerkerk 17 mei 2010

Eerder berichten wij u dat wij op woensdag 21 april circa 800 zienswijzen hebben aangeboden aan de heer Weghaus van de gemeente Enkhuizen. Diezelfde dag zijn er nog circa 50 zienswijzen bij ons binnengekomen. Als wij de rechtstreeks bij de gemeente ingediende zienswijzen hierbij optellen kunnen we concluderen dat er een kleine 1000 zienswijzen zijn ingediend!

Inmiddels heeft de gemeente besloten een hoorzitting te organiseren.

Deze hoorzitting za plaatsvinden op 17 mei 2010 in de Westerkerk te Enkhuizen.

Binnenkort treft u hier meer informatie over deze hoorzitting.

Circa 800 zienswijzen!

Woensdagmiddag 21 april 2010 om 12.00 uur hebben wij circa 800 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ overhandigd aan de heer F. Weghaus van de gemeente Enkhuizen.

Wij willen de leden en niet-leden van Onze Zorg hartelijk bedanken voor hun steun!

Bent u nog geen lid? Wordt lid op onze site: http://www.onzezorg.com!

Aanbieden zienswijzen Stadskantoor

Woensdagmiddag omstreeks 12.00 uur bieden wij de binnengekomen zienswijzen aan op het Stadkantoor te Enkhuizen!

De heer F. Weghaus zal deze in ontvangst nemen daar burgemeester Baas en wethouder Boland niet in de gelegenheid’ waren om 10 minuten van hun tijd vrij te maken…..

Mocht u uw zienswijze nog niet hebben ingediend download deze dan hier en doe hem vanavond nog in de bus op Spaans Leger 8! (let op dat de zienswijze is voorzien van uw naam, adres en handtekening).

Downloaden zienswijze

Op veler verzoek hebben wij de zienswijze op ons weblog geplaatst. U kunt op de link klikken om deze te downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin

Gelet op het feit dat wij de ingekomen zienswijzen gezamenlijk willen aanbieden aan de gemeente verzoeken wij u vriendelijk deze, na ondertekening, in te leveren bij de navolgende adressen:

 • De Wit beeld en geluid, Westerstraat 37
 • Provak de Wit IJzerhandel, Westerstraat 114
 • Doelenlaantje 11
 • Spaans Leger 8

Vergeet niet uw zienswijze van een handtekening te voorzien!