Presentatie fase 1 Vijzeltuin/ SMC

Presentatie fase 1 Vijzeltuin/ SMC door ontwikkelaar de Nijs.

Ontwikkelaar de Nijs heeft donderdagavond 12 juli 2018 de omwonenden van de Vijzeltuin een update gegeven inzake de voortgang van het plan Vijzeltuin. Architect TPAHG uit Hoorn was eveneens aanwezig en heeft de tekeningen en visualisaties toegelicht.

De Nijs heeft in een eerder stadium aangegeven het plan in twee fases te willen bouwen.

 • fase 1: 6 grondgebonden woningen (bouwdeel D en I)
 • fase 2: 30 serviceappartementen en de Rijksmonumenten

De presentatie van afgelopen donderdag was gericht op fase 1: het bouwen van 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat en 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De planning voor fase 1 is:

 • aanvraag omgevingsvergunning: juni 2018
 • start: vierde kwartaal 2018
 • oplevering derde kwartaal 2019
Planvoorstel

Planvoorstel

Aanvraag omgevingsvergunning woningen Vijzeltuin

Blijkens de publicatie in de Drom van woensdag 11 juli heeft ontwikkelaar de Nijs op 29 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enkhuizen voor de bouw van 6 woningen.logo-gemeente-enkhuizen

 • 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat (op het parkeerterrein).
 • 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De aanvraag is, op afspraak, in te zien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen (0228-360 100).

Er kan nog geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt o.a. gepubliceerd in de Drom.

 

 

Geheime vergadering inzake SMC

Het is al een tijdje ‘stil’ omtrent het SMC maar het lijkt erop dat de SMC-soap toch weer nieuw leven wordt ingeblazen……..

Uit de wandelgangen hebben wij vernomen dat er, afgelopen week, een door wethouder Boland belegde  geheime (raads)vergadering is geweest inzake de voortgang van het SMC.

Dit zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn waarom er nog steeds geen raadsbrief voorhanden is inzake de voortgang van het SMC. Zoals u wellicht weet heeft de raad in de raadsvergadering van 13 maart 2012 Boland een deadline gesteld dat er op 01 oktober 2012 moest zijn aangevangen met de bouw (of althans delen daarvan). Lees hier de betreffende motie. Tot op heden is dit nog niet gebeurt en hult Boland zich, naar de bevolking van Enkhuizen, in stilzwijgen. Hierover zijn weliswaar vragen gesteld in de raadsvergadering van 02 oktober doch zijn deze op de gebruikelijke wijze afgewimpeld door Boland (veel tekst maar geen antwoord en de juiste info niet paraat hebben). Lees hier vraag en antwoord.

Wij hebben tevens vernomen dat er een voorstel is geweest wat het daglicht nooit heeft gezien….. De raadsleden weten ervan, maar de inwoners van Enkhuizen? Die worden al jaren aan het lijntje gehouden……..

Zoals gezegd: de SMC-soap continues!

Planning bouw SMC De Vijzeltuin.

Hieronder een indicatie omtrent de planning van de bouw van het SMC-complex.

 • Opname omliggende bebouwing – reeds gedaan
 • Start kap bomen voormalig ziekenhuis terrein – 11 juli 2011
 • Start archeologie voormalig ziekenhuis terrein – medio juli 2011 (duur circa 3 maanden)
 • Start sloop deel van de bestaande bebouwing voormalig ziekenhuis terrein – september/ oktober 2011
 • Gereed komen archeologie – oktober/ november 2011
 • Start bouw parkeergarage – november 2011
 • Start bouw psychogeriatrische wooneenheden – juli 2012
 • Gereed komen parkeergarage – november 2012
 • Start archeologie voormalig parkeerterrein – augustus 2012
 • Start bouw woningbouw voormalig parkeerterrein – november 2012
 • Gereed komen psychogeriatrisch wooneenheden – juli 2013
 • Gereed komen woningbouw voormalig parkeerterrein – begin 2014

Let wel: bovenstaande is een prognose. Door omstandigheden kan van deze planning afgeweken worden.

Extra info:

 • De Nijs begint, na het archeologisch onderzoek, met de parkeerkelder. Hiertoe worden damwanden gedrukt (dus niet geheid). Deze worden gelast en zijn derhalve waterdicht, de bodem wordt geïnjecteerd met beton. Derhalve hoeft de bouwput praktisch niet bemalen worden en is dit dus, gelet op eventuele verzakkingen,  niet schadelijk voor de omliggende panden/ woonhuizen. Na het plaatsen van de damwanden wordt de put leeg gegraven.
 • Tijdens de bouw worden twee torenkranen geplaatst. 1 grote in de tuin en 1 kleinere op de parkeerplaats aan de Vijzelstraat.
 • De inrit van de bouwplaats is via de toekomstige inrit van de parkeergarage aan het Spaans Leger/ Sijbrandsplein.
 • Aan de kop van het rad (Kruislaan) wordt een opstelplaats voor wachtende vrachtwagens gerealiseerd.
 • Tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het (voetbal)veld op het Sijbrandsplein.
 • Het ziekenhuis alsmede het zusterhuis blijven gedurende de bouw (voor zover mogelijk) in gebruik.
 • In de tuin wordt een dubbellaags verblijf gebouwd tbv de aannemer en de bouwvakkers.
Tevens zal er medio augustus, door De Nijs, een speciale website gelanceerd worden met relevante info en voortgang omtrent De Vijzeltuin. Een link naar de betreffende website treft u hier: Nieuwbouw Enkhuizen

Tijdslijn ontwikkeling SMC.

2011
 • 04-03-2011/ zitting Raad van State te Den Haag
 • 20-01-2011/ uitspraak voorzieningenrechter inzake kapvergunningen.
 • 19-01-2011/ verdagen aanvraag omgevingsvergunning SMC.
 • 12-01-2011/ aanvraag omgevingsvergunning SMC.
2010
 • 01-12-2010/ Loomans advocaten namens Onze Zorg en omwonenden in beroep bij Raad van State.
 • 20-10-2010/ hoorzitting bezwaarschriftencommissie kapvergunningen (van Diepen van der Kroef namens Onze Zorg).
 • 07-09-2010/ bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ vastgesteld (motie van wantrouwen ingediend jegens Boland).
 • 03-09-2010/ kort geding voorlopige voorziening van de baan.
 • 24-08-2010/ commissievergadering Grondgebied in de Nieuwe Doelen.
 • 17-08-2010/ info-bijeenkomst door de gemeente en De Nijs/ Wapen van Enkhuizen.
 • 17-08-2010/ archeologisch onderzoek stilgelegd wegens scheurvorming in muren naastgelegen woonhuis.
 • 16-08-2010/ archeologisch vooronderzoek parkeerplaats Vijzelstraat van start.
 • 10-08-2010/ Onze Zorg heeft gesprek met burgemeester Baas naar eerdere verzoek d.d. 2-05-2010.
 • 02-08-2010/ archeologisch vooronderzoek van start in tuin SMC.
 • 05-07-2010/ raadsvergadering: geheimhouding vastgelegd (10 voor/ 6 tegen).
 • 05-07-2010/ presentatie maquette SMC.
 • 01-07-2010/ publicatie raadsvoorstel wijzigingen bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’.
 • 29-06-2010/ Onze Zorg maakt bezwaar kapvergunningen en verzoekt om voorlopige voorziening.
 • 17-06-2010/ informatieavond leden Onze Zorg, Wapen van Enkhuizen.
 • 10-06-2010/ aanvraag sloopvergunning Vijzelstraat 24/Sijbrandsplein 17-19, slopen SMC gebouwen.
 • 01-06-2010/ raadsvergadering: Boland houdt willen en wetens een juridisch advies achter (Loyens & Loeff).
 • 31-05-2010/ kapvergunning verleend tbv het kappen van 28 bomen ivm nieuwbouw SMC (publicatie 10-06-2010).
 • 27-05-2010/ ontvangst van ontbrekende gegevens WOB-verzoek.
 • 22-05-2010/ Onze Zorg stuurt brief naar Burgemeester Baas met daarin het verzoek om een gesprek.
 • 20-05-2010/ kapvergunning verleend tbv het kappen van 18 bomen ivm archeologische onderzoek (publicatie 02-06-2010).
 • 18-05-2010/ gemeente verzoekt uitstel inzake WOB-verzoek.
 • 17-05-2010/ hoorzitting in Westerkerk n.a.v. zienswijzen.
 • 11-05-2010/ groot deel linten weer uit bomen verwijderd door klachten over geluidsoverlast.
 • 21-04-2010/ aanbieden circa 800 zienswijzen tegen het Ontwerpbestemmingsplan op het Stadkantoor
 • 15-04-2010/ namens Onze Zorg, brief advocaat Loomans aan gemeente inzake niet volledige gegevens (WOB-verzoek).
 • 12-04-2010/ linten worden in bomen gehangen ziekenhuisterrein ter voorkoming van nestelen vogels.
 • 25-03-2010/ (onvolledig) antwoord gemeente op WOB-verzoek.
 • 10-03-2010/ publicatie ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ in De Drom.
 • 03-03-2010/ gemeenteraadsverkiezingen.
 • 01-03-2010/ gecombineerde raadscommissievergadering (met op de agenda het SMC).
 • 25-02-2010/ namens Onze Zorg, brief advocaat Loomans aan gemeente inzake overeenkomsten (WOB-verzoek).
 • 25-02-2010/ publicatie aanvraag kapvergunning 32 bomen tbv nieuwbouw in De Drom.
 • 16-02-2010/ ‘tweede overeenkomst’ getekend door De Nijs Care BV en gemeente Enkhuizen.
 • 17-02-2010/ publicatie aanvraag kapvergunning 20 bomen t.b.v. archeologisch onderzoek in de Drom.

2009

 • 01-12-2009/ aanbieden 742 zienswijzen aan burgemeester Baas op Stadhuis.
 • 18-11-2009/ info avond gemeente Enkhuizen in het Wapen van Enkhuizen.
 • 22-10-2009 t/m 02-12-2009 voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.
 • 27-11-2009/ brief van Onze Zorg aan raadsleden.
 • 26-11-2009/ antwoord gemeente inzake verzoek exploitatieovereenkomst.
 • 16-11-2009/ bespreking Onze Zorg bij gemeente.
 • 09-11-2009/ brief Onze Zorg aan gemeente verzoek om exploitatieovereenkomst.
 • 26-08-2009/ info avond De Nijs in de Nieuwe Doelen (met circa 150 bewoners).
 • 22-07-2009/ kennisgeving vooraankondiging bestemmingplan SMC..

2008

 • 08-01-2008/ raadsvoorstel resultaat biedingsprocedure aangenomen (‘winnaar’ = De Nijs).

2007

 • 10-04-2007/ raadsvoorstel resultaat biedingsprocedure.

2006

 • 28-09-2006/ uitschrijven ‘prijsvraag’ (biedingen).
 • 04-04-2006/ bestuursopdracht van de gemeenteraad aan het College.

2005

 • 20-12-2005/ instemming startnotitie raadscommissie Samenleving.
 • 22-11-2005/ startnotitie ‘Uitbreiding Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat’.