Voor en na…….

Bouw complex Vijzeltuin start met bomenkap. (update)

Ontwikkelaar De Nijs gaat maandag a.s. 18 juli 11 juli starten met de bouw van het SMC-complex. Hiertoe start men met de bomenkap in de SMC-tuin.

Ten behoeve van het archeologisch onderzoek zal met de kap worden begonnen op de plek waar in de toekomst de ingang van de parkeergarage komt (Sijbrandsplein). Ook zullen de bomen achter Sijbrandsplein 15 en Spaans Leger 3 t/m 5 worden gekapt. In overleg met de Archeologische dienst wordt ter plaatse bepaald of er meer (alle) bomen moeten worden gekapt.

Het archeologisch onderzoek zal grotendeels gedurende de zomervakantie plaatsvinden i.v.m. de beschikbaarheid van studenten Archeologie. Deze helpen de Archeologische dienst met het in kaart brengen van de opgravingen.

De toekomstige ingang van de parkeergarage wordt (vanaf maandag) gedurende de bouwperiode tevens de ingang van het bouwterrein. Hiertoe zal voor het begin van het Spaans Leger een parkeerverbod gaan gelden (concreet: twee vier parkeerplaatsen komen te vervallen).

De bewoners van de omliggende percelen van het SMC zijn allemaal persoonlijk (telefonisch) geïnformeerd en ontvangen vrijdag a.s. een mailing in de brievenbus, aldus De Nijs (enkele bewoners zijn helaas nog niet geïnformeerd daar er van hen geen telefoonnummers bekend zijn).

Rechter veroordeelt gemeente inzake kapvergunningen.

Medio november gaven wij u al een stand van zaken omtrent  de kapvergunningen. Het bericht van destijds leest u hier.

Ondanks dat het kort geding is afgeblazen (u weet wel door dat konijn uit de bewuste hoge hoed) heeft de advocaat van Onze Zorg de rechter gevraagd de gemeente te veroordelen tot de proceskosten.

20 januari j.l. heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan en heeft hierbij de gemeente daadwerkelijk veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten. De rechter oordeelde dat, met name bij de aanvraag voor de kap van 14 bomen t.b.v. het archeologisch onderzoek, het terecht was dat Onze Zorg een verzoek tot voorlopige voorziening heeft ingediend. Lees de rest van dit artikel »

Stand van zaken kapvergunningen.

Sinds het vaststellen van het bestemmingsplan De Vijzeltuin is het wat stiller op het weblog. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel: achter de schermen wordt nog steeds ‘gestreden’!. Ten aanzien van de kapvergunningen hierbij een stand van zaken:

Gelet op het op het laatste moment wijzigen van de kapvergunningen door de gemeente bleek een kort geding niet meer noodzakelijk. Hier is derhalve eveneens op het laatste moment van afgezien. Over de betreffende wijzigingen hebben wij reeds eerder geschreven -> link.

Ondanks het afblazen van het kort geding heeft Onze Zorg haar advocaat verzocht de rechtbank te verzoeken de gemeente de proceskosten te laten betalen. Zij hebben immers tot het laatste moment gewacht met het wijzigen van de kapvergunningen zodat er reeds de nodige kosten door de advocaat van Onze Zorg waren gemaakt.

Opvallend is dat in het verweer van het college (wederom) onwaarheden staan vermeld. Zo staat in dit verweer dat een sloopvergunning nog niet is aangevraagd terwijl dit wel het geval is. Het college schroomt kennelijk niet om ook de rechterlijke macht op het verkeerde been te zetten. Lees de rest van dit artikel »

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie kapvergunningen.

Woensdag a.s. (20 oktober) zal, om 19.45 uur, in de trouwzaal van het stadhuis een hoorzitting plaatsvinden door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente (kamer BROM) inzake het verlenen van de kapvergunningen t.b.v. de kap van circa 50 bomen in de tuin van het SMC.

Eerder is al een succes behaald daar de gemeente de vergunningen dusdanig heeft aangepast dat ervan pas gebruik kan worden gemaakt als o.a.:

  • van de sloopvergunning voor het slopen van onroerend goed op het perceel Vijzelstraat 24 te Enkhuizen gebruik kan worden gemaakt;
  • het bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ in werking is getreden.

Van Diepen van der Kroef advocaten zal namens Vereniging Onze Zorg Enkhuizen en diverse omwonenden de commissie te woord staan.

De hoorzitting is openbaar en dus voor iedere geïnteresseerde toegankelijk.

Zie hier de betreffende kapvergunningen:

Konijn uit hoge hoed…..kort geding van de baan.

Het kort geding (behandeling voorlopige voorziening) van dinsdag a.s. is van de baan. Het college heeft, zoals wij inmiddels van hen gewend zijn, ter elfder ure een konijn uit de hoge hoed getoverd.

Het College heeft, op het laatste moment, niet alleen aan beide vergunningen de voorwaarde gesteld dat het bestemmingsplan moet zijn vastgesteld, maar tevens dat van de sloopvergunning gebruik moet kunnen worden gemaakt, alvorens mag worden gekapt. Vervolgens is de uitzonderlijke constructie gemaakt dat pas van de sloopvergunning gebruik mag worden gemaakt, indien het bestemmingsplan in werking is getreden.

Nu via deze constructie pas van de kapvergunningen gebruik kan worden gemaakt als het bestemmingsplan in werking is getreden, bestaat er op dit moment geen spoedeisend belang. In de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening is namelijk bepaald dat het bestemmingsplan pas in werking treedt na afloop van de beroepstermijn (zes weken). Gedurende deze termijn kan een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzitter van de Raad van State. Hierdoor kan inwerkingtreding van het bestemmingsplan worden voorkomen. Ook hangende de behandeling van het verzoek wordt de werking van het bestemmingsplan nog automatisch geschorst. Dit betekent dat nog tijdig kan worden voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt en de bomen dus niet direct gekapt mogen worden.

Geconcludeerd kan worden dat met het verzoekschrift tot voorlopige voorziening het gewenste doel bereikt is: voorlopig zal niet worden gekapt en de inwerkingtreding van het bestemmingsplan moet worden afgewacht.

Update: zitting Rechtbank Alkmaar

update 23-07-2010: Zojuist ontvingen wij (via onze advocaat) het bericht van de rechtbank dat de zitting, op verzoek van de gemeente i.v.m. de vakanties van hun ambtenaren, is verplaatst naar 07 september 13.30 uur. Dit is dezelfde dag waarop de raad het bestemmingsplan wel/ niet zal vaststellen.

De zitting zal plaatsvinden in de rechtbank van Alkmaar: Kruseman van Etenweg  2, Het Gerechtsgebouw te Alkmaar.

Zoals bekend heeft Onze Zorg tegen de verleende kapvergunningen waarbij circa 55 bomen worden gekapt bezwaar gemaakt alsmede een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Een dergelijke voorlopige voorziening heeft tot doel dat men niet mag beginnen met kappen voordat alle bezwaren zijn behandeld.

De rechtbank zal de voorlopige voorziening (24 augustus) 07 september te Alkmaar behandelen. Hierbij zullen afgevaardigden van Onze Zorg aanwezig zijn. Inmiddels heeft De Nijs aangegeven eveneens een advocaat te hebben ingeschakeld welke ook aanwezig zal zijn.

artikel NHD 29-07-2010

Bezwaar en voorlopige voorziening kapvergunningen.

Onze Zorg heeft (via haar advocaat) namens 46 omwonenden bezwaar aangetekend tegen de verleende kapvergunningen waarbij circa 50 bomen gekapt worden in de tuin van het SMC.

Om te voorkomen dat met de kap begonnen wordt voordat de bezwaren zijn behandeld is tevens bij de rechtbank een verzoek voorlopige voorziening ingediend. De datum van behandeling is nog niet bekend.

Vergunningen….en ‘beïnvloeden’ termijnen door gemeente.

De tweede kapvergunning is inmiddels ook door de gemeente verleend. Het betreft alhier de kap van 28 bomen in de tuin van het voormalig Snouck van Loosenziekenhuis, ten behoeve van de nieuwbouw van het SMC (Vijzelstraat).

Opmerkelijk te noemen is dat bij beide kapvergunningen circa twee weken tijd zit tussen de datum van verstrekken en de datum van publiceren.

Kapvergunning 18 bomen: verstrekken 20 mei/ publicatie 03 juni/ van kracht 01 juli.

Kapvergunning 28 bomen: verstrekken: 31 mei/ publicatie 10 juni/ van kracht 22 juli.

De termijn van bezwaar verstrijkt 6 weken een dag na de datum waarop de vergunning is verstrekt. Met andere woorden de termijn van bezwaar wordt door de late publicatie door de gemeente met twee weken ‘ingekort’!

Tevens is ook de sloopvergunning aangevraagd voor de panden aan de Vijzelstraat 24 en het Sijbrandsplein 17 – 19.

GEEN bouwvergunning – WEL kapvergunning.