Antwoord college op voorstel SP inzake geheimhouding.

Antwoord college inzake opvragen ‘geheime’ info.

‘Beslismoment’ raad verzet.

Het college heeft middels een informerende raadsbrief het beslismoment inzake het vaststellen van het bestemmingsplan De Vijzeltuin verzet naar de raadsvergadering van 07 september 2010.

Het beantwoorden van de ruim 800 zienswijzen neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Het bestemmingsplan + de daarbij behorende zienswijzennotitie wordt vóór het zomerreces aan de raad aangeboden.

Tevens zou door ontwikkelaar De Nijs voldaan zijn aan de invulling betreffende de zorg.

Hier treft u een link naar de informatie op de site van de gemeente alsmede de gehele raadsbrief.

Gemeente vraagt uitstel verstrekken info

Onze Zorg heeft op 09-11-2009 een zogenoemd WOB-verzoek (WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de gemeente inzake het opvragen van de contractgegevens tussen de gemeente en ontwikkelaar De Nijs. In hun antwoord van 26-11-2009 vernamen wij dat de betreffende contracten (destijds) niet voorhanden waren.

Lees de rest van dit artikel »

Slechts 1 inspreker op hoorzitting Westerkerk

De massale opkomst waarop de gemeente gerekend had, bleef gisteravond uit. Slechts 17 mensen waren aanwezig in de Westerkerk. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de brede achterban van Onze Zorg, het statement om niet naar de hoorzitting te gaan, heeft ondersteund!

Lees de rest van dit artikel »

Onze Zorg NIET naar hoorzitting.

Vereniging Onze Zorg zal NIET aanwezig zijn bij de hoorzitting in de Westerkerk op 17 mei.

De Enkhuizer bevolking heeft reeds, in totaal, circa 1700 zienswijzen/bezwaren ingediend. (800 bij het voorontwerp- en 900 bij het ontwerpbestemmingsplan) welke niets aan duidelijkheid overlaten.

Een hoorzitting zal aan deze duidelijkheid niets toevoegen daar deze niet bedoelt is als platform voor discussie. In de brief van de gemeente d.d. 28-04-2010 werd immers al aangegeven dat de ingediende zienswijzen voldoende duidelijk zijn.

Het is naar onze mening nu danook de taak van de gemeente Enkhuizen om deze zienswijzen te beantwoorden.

Om deze reden zal vereniging Onze Zorg dan ook niet aanwezig zijn in de Westerkerk.

Ook de houding van burgemeester Baas vinden wij teleurstellend. De laatste lichting zienswijzen, circa 900 inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’, weigerde hij kortgeleden in ontvangst te nemen. Volgens Baas beschuldigt Onze Zorg de gemeente voortdurend van achterbaksheid. Waar deze beschuldigingen op gebaseerd zijn, is ons volstrekt onduidelijk…….

Politiek Enkhuizen luister naar uw inwoners: stop met de massale bouwplannen !

Circa 800 zienswijzen!

Woensdagmiddag 21 april 2010 om 12.00 uur hebben wij circa 800 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ overhandigd aan de heer F. Weghaus van de gemeente Enkhuizen.

Wij willen de leden en niet-leden van Onze Zorg hartelijk bedanken voor hun steun!

Bent u nog geen lid? Wordt lid op onze site: http://www.onzezorg.com!

Downloaden zienswijze

Op veler verzoek hebben wij de zienswijze op ons weblog geplaatst. U kunt op de link klikken om deze te downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin

Gelet op het feit dat wij de ingekomen zienswijzen gezamenlijk willen aanbieden aan de gemeente verzoeken wij u vriendelijk deze, na ondertekening, in te leveren bij de navolgende adressen:

  • De Wit beeld en geluid, Westerstraat 37
  • Provak de Wit IJzerhandel, Westerstraat 114
  • Doelenlaantje 11
  • Spaans Leger 8

Vergeet niet uw zienswijze van een handtekening te voorzien!

Zienswijze indienen vóór 21 april!

Geachte Enkhuizer,

Zoals u weet zijn er massale bouwplannen gepland op het terrein van het voormalig Snouck van Loosenziekenhuis aan de Vijzelstraat (het SMC). Om ook de tuin van het SMC te kunnen volbouwen worden er 50 bomen gekapt.

Ook het parkeerterrein aan de Vijzelstraat wordt in dit plan volgebouwd. In de plaats daarvan moet u straks betaald parkeren in een parkeergarage aan het Sijbrandsplein/ Spaans Leger.

Inmiddels wordt er een nieuw zorgcentrum gebouwd aan de Molenweg. Des te meer reden om af te vragen of het nodig is om, op een dergelijke massale schaal, aan de Vijzelstraat te bouwen?

Eind 2009 hebben 750 Enkhuizers bezwaar gemaakt tegen dit voorontwerpbestemmingsplan cq de voorgenomen bouwplannen.

Ondanks deze 750 bezwaren zet het college de plannen ongewijzigd door!!

Het voorontwerp- is omgezet in een ontwerp-bestemmingsplan en de termijn om uw zienswijze/ bezwaar in te dienen loopt 21 april af.

Dit is de laatste mogelijkheid om uw zienswijze/ bezwaar in te dienen!!

Alleen met voldoende steun kunnen wij de gemeente duidelijk maken dat er geen draagvlak is voor dit veel te massale bouwplan!

Het is belangrijk dat u, als ‘verontruste’ Enkhuizer, van zich laat horen!

Wij verzoeken u dan ook de zienswijze te ondertekenen en in te leveren vóór 21 april bij:

  • Gemeentehuis, Hoogstraat 11, 1600 AA, Enkhuizen
  • De Wit beeld en geluid, Westerstraat 37
  • Doelenlaantje 11
  • Spaans Leger 8

Wij rekenen op u!

Vereniging Onze Zorg Enkhuizen

Tip: U kunt een zienswijze opvragen bij Onze Zorg via e-mail: info@onzezorg.com

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ ter inzage