Aanvraag omgevingsvergunning woningen Vijzeltuin

Blijkens de publicatie in de Drom van woensdag 11 juli heeft ontwikkelaar de Nijs op 29 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enkhuizen voor de bouw van 6 woningen.logo-gemeente-enkhuizen

 • 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat (op het parkeerterrein).
 • 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De aanvraag is, op afspraak, in te zien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen (0228-360 100).

Er kan nog geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt o.a. gepubliceerd in de Drom.

 

 

Meningsverschillen tussen de Nijs en de gemeente niet opgelost

logo de nijsInmiddels er is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de ‘last minute’ afzegging van de klankbordgroepvergadering. Van de heer D. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs, vernamen wij dat er nog steeds, vooralsnog onoplosbare, meningsverschillen zijn tussen de gemeente en De Nijs. Derhalve achtte De Nijs het niet zinvol om een vergadering te beleggen daar, gelet op voornoemde, de gehele voortgang van het project kennelijk nog steeds onzeker is.

De raadsbrief van 12 maart j.l. (vanochtend gepubliceerd op de site van de gemeente) verduidelijkt bovenstaande. In de betreffende raadsbrief geeft het college aan de ingezette weg ‘te bestendigen’. M.a.w. de gemeente houdt vast aan het contract van februari 2010 en de gemaakte afspraken van 18 oktober 2012. Dat laatste is waarschijnlijk het knelpunt daar de Nijs van die gemaakte afspraken af wil.

Een verdere toelichting zal vermoedelijk volgen in de commissievergadering Grondgebied van dinsdag 19 maart. Het SMC is ter elfder ure op de agenda gezet (punt 8).

Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

 1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
 2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
 3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Artikel NHD: Brief over SMC blijft geheim

Wob-verzoek afgewezen door college.

logo-gemeente-enkhuizenHet door Onze Zorg ingediende Wob-verzoek wordt  niet ingewilligd door het college.

In het schrijven van het college wordt aangegeven dat de onderhandelingen met de Nijs, met name ten aanzien van de voorwaarden waaronder de gefaseerde realisatie kan plaatsvinden, nog gaande zijn.

Verder merkt men op dat de ‘gewraakte’ brief die op 24-10-2012 door de Nijs is gezonden kort daarna is ingetrokken. Hierdoor zou de brief geen deel uitmaken van de correspondentie (tussen het college en de Nijs). Overigens zou de brief, wanneer deze niet was ingetrokken, sowieso uit de openbaarheid worden onttrokken, aldus het college.

Samenvattend: uit de stukken maken wij op dat het college de fractievoorzitters (in een geheime bijeenkomst) op 05 november informeert over een brief van de Nijs met aanvullende eisen (op dat moment is de brief kennelijk nog niet ingetrokken). In dezelfde bijeenkomst wordt aangegeven dat het onderzoek (door het college) naar de gefaseerde bouw weliswaar gereed is doch niet openbaar gemaakt kan worden vanwege voornoemde brief.

‘Kort’ na het versturen is de brief ingetrokken door de Nijs. Daar het college aangeeft dat de brief geen deel (meer) uitmaakt van de gevoerde correspondentie is een logische conclusie dat de  (aanvullende) eisen hiermede ook zijn komen te vervallen.

Het is, naar onze mening, op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat enerzijds het college zijn fractievoorzitters informeert dat het onderzoek is afgerond. Daarbij nadien aangeeft dat de brief met aanvullende eisen is komen te vervallen. En nú aangeeft dat de onderhandelingen tóch nog gaande zijn…….

Kennelijk heeft de Nijs, buiten de ingetrokken brief om, alsnog zijn aanvullende eisen neergelegd bij het college…….

Eindelijk reactie college op vragen politiek……..

Een aantal politieke partijen (SP, Lijst Quasten en PvdA) heeft 04 december j.l. een aantal vragen gesteld aan het college inzake de voortgang van het SMC.

Het afhaken van Wilgaerden heeft wethouder Boland doen aangrijpen om de beantwoording op voornoemde vragen uit te stellen. Gisteren is hiertoe een brandbrief aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester Baas) gestuurd. (zie hier de brandbrief gepubliceerd op de site van de SP)

En of de duivel er mee speelt lag vanochtend de beantwoording op de vragen in de bus……… De beantwoording is gepubliceerd op de site van Lijst Quasten.

En ja Boland doet ook hier waar hij goed in is: de oppositie en overigens de buurtbewoners die een zienswijze hebben ingediend ook worden met het welbekende kluitje het riet ingestuurd……..

Maar dan ook écht op het allerlaatste moment….. UPDATE

3 uur! voor aanvang van de raadsvergadering (dinsdag 06-12-2011 20.00 uur) komt het college met een voorstel betreffende het opheffen van de geheimhouding omtrent het SMC.

Wij laten in het midden of het alhier het onvermogen van het college betreft om een dergelijk voorstel eerder op de agenda te zetten of dat dit de ultieme poging is om de stemming te beïnvloeden……

Lees hier het betreffende raadsvoorstel.

UPDATE 08-12-2012

In een uitgelopen raadsvergadering is n.a.v bovengenoemd raadsvoorstel unaniem door de raad besloten de geheimhouding op te heffen op de navolgende documenten:

 • Inhoudsopgave van de “Stand van zaken project “De Vijzeltuin” Enkhuizen”.
 • Overzicht van potentiële huurders en bijbehorende wachtlijst.
 • Vier overeenkomsten met potentiële huurders.

Voor zover dit nog niet het geval was kan (waarschijnlijk) duidelijkheid gegeven worden over de invulling van de zorg in het SMC plan ‘De Vijzeltuin’. De betreffende stukken zijn inmiddels door Onze Zorg opgevraagd en zullen t.z.t. alhier worden gepubliceerd.

In het kader van bedrijfsgevoelige informatie en de actualiteit ten aanzien van de problematiek inzake het financieren van de PG-woningen (later meer info op deze website), blijft de exploitatiebegroting vooralsnog geheim.

Zie hier het artikel in het NHD.

Invulling SMC: heet hangijzer.

Onderstaand artikel is (in briefvorm) door Vereniging Onze Zorg Enkhuizen op 05-12-2012 aan alle raadsleden van de gemeenteraad van Enkhuizen gezonden.

Invulling SMC: heet hangijzer.

Wethouder Boland geeft in raadsbrief (d.d. 09-08-2011) aan dat er in het nieuw te bouwen SMC, op dit moment, een totale ruimte voor verhuur beschikbaar is van (afgerond) 2.000 m2 BVO. Dit is opmerkelijk daar er uit o.a. een een schrijven van het college, n.a.v. vragen van de PvdA (juni 2010), blijkt dit 2.630 m2 is. Zie hier.

In ditzelfde schrijven wordt aangegeven dat voornoemde ruimte geheel is verhuurd en/ of er intentieverklaringen zijn getekend.

Inmiddels heeft Kiddyworld bedankt hetgeen resulteert in een invulling van 2.630 m2 minus 500 m2 =  2.130 m2. Daar Boland rept over (afgerond) 2.000 m2 wordt de 500 m2 van Kiddyworld kennelijk niet (opnieuw) ingevuld……..?

Doelstelling SMC: uitbreiding bestaande zorg met minimaal 1.000 m2 1ste en 2de lijnszorg.

De (afgeronde) 2000 m2 zou volledig verhuurd zijn grotendeels met langdurige huurcontracten waarmee wordt voldaan aan de doelstelling. Los van het eigen WMO-loket wil Boland uiteraard geen namen noemen (ondanks dat deze al lang bekend zijn) maar de kandidaten passen binnen de doelgroep van 1ste en 2de lijns gezondheidszorg, aldus Boland.

Reeds in de media bekende invulling SMC:

 • 210 m2 t.b.v. het (eigen) WMO loket (uitbreiding van 140 m2)
 • 400 m2 dagopvang Wilgaerden (uitbreiding van 400 m2)
 • 300 m2 Orthodontiepraktijk Enkhuizen (uitbreiding van 200 m2)

De uitbreiding aan 1ste dan wel 2de lijns zorg is dus tot nu toe: totaal 740 m2.

Lees de rest van dit artikel »

Motie opheffen geheimhouding aangenomen.

Een meerderheid in de Enkhuizer gemeenteraad wil niet langer zwijgen over de invulling van het Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstraat.

Een motie van Lijst Quasten om de geheimhoudingsplicht rond dit dossier zo snel mogelijk op te heffen, werd dinsdagavond gesteund door de overige oppositiepartijen SP, PvdA, ChristenUnie-SGP en GroenLinks.

Coalitiepartijen VVD-D66, Nieuw Enkhuizen en CDA stemden tegen. Derhalve is de motie aangenomen. Klik op de link om de motie te lezen -> Motie Lijst Quasten

Bovenstaande houdt in dat de raad wil dat het college, in december, een raadsvoorstel voorlegt waarmee de geheimhouding op het SMC-dossier wordt opgeheven. Dat betekent dat stukken ten aanzien van de exploitatie, de (wacht)lijst met huurders en o.a. het juridisch advies openbaar worden.

Ongetwijfeld zal wethouder Boland proberen hiervoor een stokje te steken of de motie naast zich neer te leggen. Het is aan het college om de zaak nu niet op de spits te drijven….

Ook hier wordt over voornoemd onderwerp gediscussieerd.

1ste impressie aanzicht bewoners van Bleiswijkstraat.

Op de site http://www.nieuwbouwenkhuizen.nl (de officiële Vijzeltuin-site van De Nijs) staat een eerste impressie van het aanzicht van het appartementen complex aan de van Bleiswijkstraat zijde. De site is (gelet op de tekst) kennelijk nog in aanbouw.

Ook staan er enkele impressies van de Vijzelstraatzijde.

Hieronder kunt u de beelden zien:

Deze diashow vereist JavaScript.