Aanvraag omgevingsvergunning woningen Vijzeltuin

Blijkens de publicatie in de Drom van woensdag 11 juli heeft ontwikkelaar de Nijs op 29 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enkhuizen voor de bouw van 6 woningen.logo-gemeente-enkhuizen

  • 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat (op het parkeerterrein).
  • 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De aanvraag is, op afspraak, in te zien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen (0228-360 100).

Er kan nog geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt o.a. gepubliceerd in de Drom.

 

 

Meningsverschillen tussen de Nijs en de gemeente niet opgelost

logo de nijsInmiddels er is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de ‘last minute’ afzegging van de klankbordgroepvergadering. Van de heer D. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs, vernamen wij dat er nog steeds, vooralsnog onoplosbare, meningsverschillen zijn tussen de gemeente en De Nijs. Derhalve achtte De Nijs het niet zinvol om een vergadering te beleggen daar, gelet op voornoemde, de gehele voortgang van het project kennelijk nog steeds onzeker is.

De raadsbrief van 12 maart j.l. (vanochtend gepubliceerd op de site van de gemeente) verduidelijkt bovenstaande. In de betreffende raadsbrief geeft het college aan de ingezette weg ‘te bestendigen’. M.a.w. de gemeente houdt vast aan het contract van februari 2010 en de gemaakte afspraken van 18 oktober 2012. Dat laatste is waarschijnlijk het knelpunt daar de Nijs van die gemaakte afspraken af wil.

Een verdere toelichting zal vermoedelijk volgen in de commissievergadering Grondgebied van dinsdag 19 maart. Het SMC is ter elfder ure op de agenda gezet (punt 8).

Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

  1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
  2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
  3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Artikel NHD: Brief over SMC blijft geheim

Wob-verzoek afgewezen door college.

logo-gemeente-enkhuizenHet door Onze Zorg ingediende Wob-verzoek wordt  niet ingewilligd door het college.

In het schrijven van het college wordt aangegeven dat de onderhandelingen met de Nijs, met name ten aanzien van de voorwaarden waaronder de gefaseerde realisatie kan plaatsvinden, nog gaande zijn.

Verder merkt men op dat de ‘gewraakte’ brief die op 24-10-2012 door de Nijs is gezonden kort daarna is ingetrokken. Hierdoor zou de brief geen deel uitmaken van de correspondentie (tussen het college en de Nijs). Overigens zou de brief, wanneer deze niet was ingetrokken, sowieso uit de openbaarheid worden onttrokken, aldus het college.

Samenvattend: uit de stukken maken wij op dat het college de fractievoorzitters (in een geheime bijeenkomst) op 05 november informeert over een brief van de Nijs met aanvullende eisen (op dat moment is de brief kennelijk nog niet ingetrokken). In dezelfde bijeenkomst wordt aangegeven dat het onderzoek (door het college) naar de gefaseerde bouw weliswaar gereed is doch niet openbaar gemaakt kan worden vanwege voornoemde brief.

‘Kort’ na het versturen is de brief ingetrokken door de Nijs. Daar het college aangeeft dat de brief geen deel (meer) uitmaakt van de gevoerde correspondentie is een logische conclusie dat de  (aanvullende) eisen hiermede ook zijn komen te vervallen.

Het is, naar onze mening, op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat enerzijds het college zijn fractievoorzitters informeert dat het onderzoek is afgerond. Daarbij nadien aangeeft dat de brief met aanvullende eisen is komen te vervallen. En nú aangeeft dat de onderhandelingen tóch nog gaande zijn…….

Kennelijk heeft de Nijs, buiten de ingetrokken brief om, alsnog zijn aanvullende eisen neergelegd bij het college…….

Eindelijk reactie college op vragen politiek……..

Een aantal politieke partijen (SP, Lijst Quasten en PvdA) heeft 04 december j.l. een aantal vragen gesteld aan het college inzake de voortgang van het SMC.

Het afhaken van Wilgaerden heeft wethouder Boland doen aangrijpen om de beantwoording op voornoemde vragen uit te stellen. Gisteren is hiertoe een brandbrief aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester Baas) gestuurd. (zie hier de brandbrief gepubliceerd op de site van de SP)

En of de duivel er mee speelt lag vanochtend de beantwoording op de vragen in de bus……… De beantwoording is gepubliceerd op de site van Lijst Quasten.

En ja Boland doet ook hier waar hij goed in is: de oppositie en overigens de buurtbewoners die een zienswijze hebben ingediend ook worden met het welbekende kluitje het riet ingestuurd……..

Maar dan ook écht op het allerlaatste moment….. UPDATE

3 uur! voor aanvang van de raadsvergadering (dinsdag 06-12-2011 20.00 uur) komt het college met een voorstel betreffende het opheffen van de geheimhouding omtrent het SMC.

Wij laten in het midden of het alhier het onvermogen van het college betreft om een dergelijk voorstel eerder op de agenda te zetten of dat dit de ultieme poging is om de stemming te beïnvloeden……

Lees hier het betreffende raadsvoorstel.

UPDATE 08-12-2012

In een uitgelopen raadsvergadering is n.a.v bovengenoemd raadsvoorstel unaniem door de raad besloten de geheimhouding op te heffen op de navolgende documenten:

  • Inhoudsopgave van de “Stand van zaken project “De Vijzeltuin” Enkhuizen”.
  • Overzicht van potentiële huurders en bijbehorende wachtlijst.
  • Vier overeenkomsten met potentiële huurders.

Voor zover dit nog niet het geval was kan (waarschijnlijk) duidelijkheid gegeven worden over de invulling van de zorg in het SMC plan ‘De Vijzeltuin’. De betreffende stukken zijn inmiddels door Onze Zorg opgevraagd en zullen t.z.t. alhier worden gepubliceerd.

In het kader van bedrijfsgevoelige informatie en de actualiteit ten aanzien van de problematiek inzake het financieren van de PG-woningen (later meer info op deze website), blijft de exploitatiebegroting vooralsnog geheim.

Zie hier het artikel in het NHD.