Aanvraag omgevingsvergunning woningen Vijzeltuin

Blijkens de publicatie in de Drom van woensdag 11 juli heeft ontwikkelaar de Nijs op 29 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enkhuizen voor de bouw van 6 woningen.logo-gemeente-enkhuizen

 • 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat (op het parkeerterrein).
 • 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De aanvraag is, op afspraak, in te zien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen (0228-360 100).

Er kan nog geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt o.a. gepubliceerd in de Drom.

 

 

Vandaag rechtszaak gemeente Enkhuizen vs de Nijs

rechterHedenmorgen (28 mei 2014) hebben de gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar De Nijs elkaar getroffen in de rechtbank te Alkmaar.

Op basis van wanprestatie heeft de gemeente Enkhuizen projectontwikkelaar de Nijs Care BV voor de rechter gesleept om zo af te dwingen dat zij hun verplichtingen inzake het SMC na komen.

De Nijs zou het beeldbepalende en historische gebouw aan de Vijzelstraat, dat voorheen een Sociaal Medisch Centrum huisvestte, volgens een gunning uit 2008 verbouwen en uitbreiden. De Nijs zou de opstallen voor 3,4 miljoen euro van de gemeente over nemen, maar heeft tot dusverre alleen bomen gekapt en delen van het gebouw leeg gesloopt.

Zowel De Nijs als de gemeente hadden een afvaardiging van 3 man sterk. Names de gemeente waren er twee advocaten aanwezig. Namens de Nijs 1. Onze Zorg was eveneens aanwezig.

Na afloop van de zitting is gebleken dat beide partijen hun hakken in het zand hebben gezet en niet welwillend zijn om maar ook een druppel water bij de wijn te doen. Ook op de voorstellen van de rechter om middels een alternatieve manier tot elkaar te komen hebben partijen afgewezen.

Rode draad is de raadsbrief van B&W d.d. 21-02-2012 n.a.v. een motie van Lijst Quasten en de SP m.b.t. het stopzetten van het project SMC. Hierin geeft het college o.a. aan dat er, met name voor de Nijs, veranderde (markt)omstandigheden zijn. Deze zijn deels een gevolg van externe factoren doch krijgt de raad zelf ook de zwarte piet toegeschoven.

De Nijs refereert aan voornoemde raadsbrief en beroept zich o.a. op art 248 van het Burgelijk Wetboek (“Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”) teneinde onder de huidige contracten uit te komen.

De Nijs wil vanaf 0 beginnen en de gemeente een nieuw plan voorleggen.  Hoe om te gaan met de € 500.000,– gemaakte kosten door de Nijs is niet duidelijk geworden (wijziging bestemmingsplan: € 300.000,–/ archeologisch onderzoek € 200.000,–). De gemeente houdt vast aan de overeengekomen afspraken en wil niet van (af)wijken weten.

Uitspraak op 25 juni 2014

Vergadering klankbordgroep SMC/ UPDATE

klankbordgroepUpdate: op het laatste moment is de, voor hedenavond geplande klankbordvergadering, afgezegd. De reden die ontwikkelaar de Nijs hiervoor opgeeft is dat het SMC-project inhoudelijk in de commissievergadering van 19 maart a.s. inhoudelijk wordt besproken. De Nijs acht het niet zinvol om hierop vooruitlopend met de klankbordgroep in gesprek te gaan, aldus de heer D.G. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs.

De klankbordgroep SMC is op 26 mei 2011 voor het laatst bij elkaar gekomen. Ondanks tussentijdse datavoorstellen is de klankbordgroep daarna niet meer bijeen geweest.

Vandaag, donderdag 14 maart, komt daar verandering in want vanavond staat er een klankbordgroepvergadering gepland.

Wellicht zal hier meer duidelijkheid worden gegeven betreffende de voortgang van het SMC project.

Antwoord Wob-verzoek.

Onze Zorg heeft vandaag van het college vernomen dat zij dinsdag a.s. over het ingediende Wob-verzoek vergadert. Het Wob verzoek is ingediend om de niet alleen de (inmiddels) ‘verdwenen’ brief van de Nijs boven tafel te krijgen maar ook inzicht te krijgen in het, door het college afgeronde onderzoek, naar de gefaseerde bouw van het SMC.

De termijn waarbinnen het college moet reageren loopt woensdag 12-12-2012 af.

Agendering motie stopzetten SMC.

Inmiddels is de motie om het bouwplan ten behoeve het SMC stop te zetten geagendeerd:

Voorafgaand aan de commissievergadering is afgesproken dat het college inhoudelijk reageert op de betreffende motie. In deze reactie zal mogelijk meer duidelijkheid worden verschaft in met name de financiële gevolgen voor de gemeente bij het stopzetten van het bouwplan tbv het SMC.

Zoals bekend heeft wethouder Boland altijd geroepen dat deze aanzienlijk zouden zijn. Daar heeft hij gelijk echter alleen in het geval als de gemeente, zonder opgaaf van reden, de stekker uit project trekt.

Inmiddels is de situatie dermate verandert dat De Nijs niet meer aan de destijds gestelde eisen van het college kan voldoen. M.a.w. de gemeente heeft redenen (lees: kan legitiem) stoppen met het project.

De Nijs heeft is voornemens een claim bij Wilgaerden neer te leggen van, naar verluidt, enkele miljoenen. Derhalve wordt er alleen nog gecommuniceerd via advocaten. Een oplossing lijkt dan ook ver weg.

Planning bouw SMC De Vijzeltuin.

Hieronder een indicatie omtrent de planning van de bouw van het SMC-complex.

 • Opname omliggende bebouwing – reeds gedaan
 • Start kap bomen voormalig ziekenhuis terrein – 11 juli 2011
 • Start archeologie voormalig ziekenhuis terrein – medio juli 2011 (duur circa 3 maanden)
 • Start sloop deel van de bestaande bebouwing voormalig ziekenhuis terrein – september/ oktober 2011
 • Gereed komen archeologie – oktober/ november 2011
 • Start bouw parkeergarage – november 2011
 • Start bouw psychogeriatrische wooneenheden – juli 2012
 • Gereed komen parkeergarage – november 2012
 • Start archeologie voormalig parkeerterrein – augustus 2012
 • Start bouw woningbouw voormalig parkeerterrein – november 2012
 • Gereed komen psychogeriatrisch wooneenheden – juli 2013
 • Gereed komen woningbouw voormalig parkeerterrein – begin 2014

Let wel: bovenstaande is een prognose. Door omstandigheden kan van deze planning afgeweken worden.

Extra info:

 • De Nijs begint, na het archeologisch onderzoek, met de parkeerkelder. Hiertoe worden damwanden gedrukt (dus niet geheid). Deze worden gelast en zijn derhalve waterdicht, de bodem wordt geïnjecteerd met beton. Derhalve hoeft de bouwput praktisch niet bemalen worden en is dit dus, gelet op eventuele verzakkingen,  niet schadelijk voor de omliggende panden/ woonhuizen. Na het plaatsen van de damwanden wordt de put leeg gegraven.
 • Tijdens de bouw worden twee torenkranen geplaatst. 1 grote in de tuin en 1 kleinere op de parkeerplaats aan de Vijzelstraat.
 • De inrit van de bouwplaats is via de toekomstige inrit van de parkeergarage aan het Spaans Leger/ Sijbrandsplein.
 • Aan de kop van het rad (Kruislaan) wordt een opstelplaats voor wachtende vrachtwagens gerealiseerd.
 • Tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het (voetbal)veld op het Sijbrandsplein.
 • Het ziekenhuis alsmede het zusterhuis blijven gedurende de bouw (voor zover mogelijk) in gebruik.
 • In de tuin wordt een dubbellaags verblijf gebouwd tbv de aannemer en de bouwvakkers.
Tevens zal er medio augustus, door De Nijs, een speciale website gelanceerd worden met relevante info en voortgang omtrent De Vijzeltuin. Een link naar de betreffende website treft u hier: Nieuwbouw Enkhuizen

Bouw complex Vijzeltuin start met bomenkap. (update)

Ontwikkelaar De Nijs gaat maandag a.s. 18 juli 11 juli starten met de bouw van het SMC-complex. Hiertoe start men met de bomenkap in de SMC-tuin.

Ten behoeve van het archeologisch onderzoek zal met de kap worden begonnen op de plek waar in de toekomst de ingang van de parkeergarage komt (Sijbrandsplein). Ook zullen de bomen achter Sijbrandsplein 15 en Spaans Leger 3 t/m 5 worden gekapt. In overleg met de Archeologische dienst wordt ter plaatse bepaald of er meer (alle) bomen moeten worden gekapt.

Het archeologisch onderzoek zal grotendeels gedurende de zomervakantie plaatsvinden i.v.m. de beschikbaarheid van studenten Archeologie. Deze helpen de Archeologische dienst met het in kaart brengen van de opgravingen.

De toekomstige ingang van de parkeergarage wordt (vanaf maandag) gedurende de bouwperiode tevens de ingang van het bouwterrein. Hiertoe zal voor het begin van het Spaans Leger een parkeerverbod gaan gelden (concreet: twee vier parkeerplaatsen komen te vervallen).

De bewoners van de omliggende percelen van het SMC zijn allemaal persoonlijk (telefonisch) geïnformeerd en ontvangen vrijdag a.s. een mailing in de brievenbus, aldus De Nijs (enkele bewoners zijn helaas nog niet geïnformeerd daar er van hen geen telefoonnummers bekend zijn).

Hanselman Groep neemt huizen op nabij SMC.

Het gespecialiseerde bedrijf Hanselman Groep/ Taxaties is, in opdracht van ontwikkelaar De Nijs, begonnen met het doen van bouwkundige opnames van de om het SMC liggende panden. De bewoners en/ of eigenaren van de betreffende panden hebben hiertoe inmiddels een brief ontvangen. Uit deze brief blijk dat De Nijs de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen maar dat de uitvoering van een dergelijk bouwproject niet geheel zonder risico is. Met het oog hierop zal de staat van de bebouwing worden vastgelegd middels een bouwkundige opname.

De eerste opnames zijn reeds uitgevoerd. Deze opnames vinden zowel binnen- als buitenshuis plaats. De eigenaar van het pand waar een opname is gedaan ontvangt een kopie van het schriftelijke deel van de rapportage.

Link naar website van de Hanselman Groep/ Taxaties.

Uitspraak Raad van State tussen nu en 6 wkn.

Zoals bekend diende afgelopen woensdag het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ (SMC). Een delegatie van Vereniging Onze Zorg Enkhuizen, advocaat Loomans alsmede enkele ‘bezorgde Enkhuizers’  zijn hiervoor naar Den Haag gereisd.

De gemeente was uiteraard ook vertegenwoordigd (advocaat Breeman van Loyens & Loeff, de heren Slagter, Weghaus en Schaper). En als derde belanghebbende waren de heer Honselaar van De Nijs en zijn advocaat Leijh van Boekel de Nerée aanwezig.

De standpunten van de omwonenden moge inmiddels duidelijk zijn. ‘Uiteraard’ werden deze weerlegd door de gemeente en hierover konden de heren advocaten, via de Staatsraad (voorzitter), even bakkeleien.

De uitspraak van de Raad van State wordt tussen nu en 6 weken verwacht.

Enkele opvallende cq opmerkelijke zaken willen wij u niet onthouden:

 • Op het argument dat de uitrit van de parkeergarage voor gevaarlijke situaties zou kunnen zorgen vernamen wij van de advocaat van de gemeente dat het Spaans Leger géén doorgaande weg is maar een rustig straat waar af en toe een auto rijdt. Dat dit de hoofdroute is naar, nagenoeg de gehele Boerenhoek, doet ‘uiteraard’ niet ter zake.
 • Daarnaast verweerde de advocaat zich door aan te geven dat aan beide zijde van de uitrit van de parkeergarage een parkeerverbod van 30 meter wordt ingesteld. Op het verweer van Loomans dat hierbij 2 x 30 meter = 60 meter aan parkeerplaatsen verloren (circa 12 stuks) werd geantwoord dat voornoemde nog niet zeker was. (?)
 • Ook opvallend was dat de Nijs (ter plaatse) aan de Staatsraad bevestigde dat de parkeergarage geen cent duurder was geworden/ zou worden, ondanks het feit dat deze een laag dieper in de grond werd gebouwd. Iets voor de gemeente om bij de eventuele aankoop in de oren te knopen.
 • Ook werd zwaar gewogen aan de door de Nijs opgezette klankbordgroep. Dat deze klankbordgroep vorig jaar augustus voor het laatst heeft vergaderd en dat hiervan nog steeds geen notulen zijn is bijzaak.
 • Verder werd aangegeven dat het belang van (het geringe aantal) omwonenden ondergeschikt was (vrij vertaald) aan het belang van Wilgearden/ de gemeente. Iets waar je nog een leuk boompje over op kunt zetten.
 • En last but not least was de muur van 4 meter op de erfafscheiding niet bedoeld als ‘Berlijnse zonwegnemer‘ maar bedoeld als natuurlijke (lees: begroeide) afscheiding van de mooie (straks heringerichte)  binnenstadstuin. Nu stond er tenslotte ook een hek(je)…….

Binnenkort meer opvallende zaken!

Zie hier het artikel in het NHD van 10-03-2011. Op Pim’s Prietpraat wordt ook over de SMC-perikelen geschreven.

Zitting Raad van State verzet naar 09 maart!

De voorzitter van de Afdeling (Raad van State) heeft aanleiding gezien de zittingsdatum te verzetten. Er wordt helaas geen reden opgegeven voor deze wijziging.

 

Die nieuwe datum is: woensdag 09 maart 2011, 10.45 uur!

 

De locatie is ongewijzigd: Lange Voorhout 3 te Den Haag.