Aanvraag omgevingsvergunning woningen Vijzeltuin

Blijkens de publicatie in de Drom van woensdag 11 juli heeft ontwikkelaar de Nijs op 29 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enkhuizen voor de bouw van 6 woningen.logo-gemeente-enkhuizen

  • 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat (op het parkeerterrein).
  • 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De aanvraag is, op afspraak, in te zien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen (0228-360 100).

Er kan nog geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt o.a. gepubliceerd in de Drom.

 

 

Onze Zorg dient zienswijze in inzake omgevingsvergunning SMC.

Het betreft een zienswijze inzake de (onlangs gepubliceerde) gewijzigde (bouw)tekeningen met diverse aanpassingen ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de bouw van de PG-woningen en parkeergarage in het SMC-complex. (zie hier het artikel in het NHD van 25-07-2011)

Een aantal zaken welke aan bod komen in deze zienswijze zijn o.a.:

  • Bij de totstandkoming bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ stelde de architect dat er rekening zou worden gehouden met de bestaande situatie. Hierbij zouden geen of minimale ramenopeningen in de gevelpartijen zouden komen om de privacy van omwonenden te waarborgen. Daar waar nodig zou, middels lichtkoepels in het dak, voor voldoende licht gezorgd worden. Dit beeld is, ook door ontwikkelaar De Nijs en uw gemeente, gedurende de procedures in stand gehouden. In de vastgestelde welstandcriteria staar dat er in wanden direct uitkijkend op erven van derden gevelopeningen minimaal mogelijk zijn.” Nu blijkt dat toch dat er in de betreffende wand 4 grote raampartijen geplaatst worden van circa 3,00 meter breed en 2,60 meter hoog. Dit is, met name voor de raampartijen op de eerste verdieping, zeker niet in overeenstemming met voornoemde welstandseisen. Lees de rest van dit artikel »

De Nijs vraagt omgevingsvergunning SMC aan. Update 19-01-2011

Uit de publicatie in de Drom van deze week (week 2, 2011) blijkt dat ontwikkelaar De Nijs op 27 december 2010 de omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het perceel aan Vijzelstraat 24 te Enkhuizen (SMC).

Het betreft het:

– oprichten van 2 onder 1 kap woning aan het Doelenlaantje,
– het oprichten van 19 appartementen aan de Vijzelstraat en,
– het oprichten van wooneenheden dementerenden en een parkeergarage

De betreffende omgevingsvergunning ligt nog niet ter inzage.

Publicatie aanvraag omgevingsvergunning SMC.

Update 19-01-2011: de gemeente heeft op voorhand de aangevraagde omgevingsvergunning 6 weken verdaagt.

In een reactie van de gemeente vernamen wij dat de gemeente op deze manier alle ter beschikking staande tijd benut om de complexe aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dat het bouwplan nog niet ter inzage ligt heeft te maken met het feit dat dit nog kan wijzigen. In een later stadium zal het bouwplan wel ter inzage gelegd worden en zal tevens van de mogelijkheid gebruik gemaakt kunnen worden om (eventueel) een zienswijze in te dienen.