Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

  1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
  2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
  3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Wachtlijst zorg SMC verdampt?

Weet u het nog? Als er iets géén probleem was dan was het de invulling van de zorg in het SMC. Los van het feit dat volgens De Nijs de benodigde zorg was ingevuld was er, in geval van nood, altijd nog een wachtlijst van zorgaanbieders die stonden te trappelen om in de Vijzeltuin aan de slag te gaan…..

Gelet op deze link is het kennelijk toch allemaal iets té rooskleurig voorgesteld.

Overigens de link naar de website van de door De Nijs ingeschakelde Abeco Makelaars voorspelt ook niet veel goeds.

Reactie college op motie stopzetten SMC.

Vandaag heeft het college middels een informatieve raadsbrief gereageerd op de motie betreffende het stopzetten van het project SMC.

Zie hier de betreffende (lange) raadsbrief: Informatie en consequenties motie stopzetting SMC.

Om de lange raadsbrief kort(er) te maken:

1. Volgens het college is het De Nijs niet aan te rekenen dat het project al zo lang duurt. Voor het gemak wordt er voorbij gegaan aan het feit dat de Nijs keer op keer uitstel nodig had om überhaupt de zorginvulling rond te krijgen.

2.Het project moet onder moeilijke en gewijzigde omstandigheden tot stand komen, waarbij er deels sprake is van externe factoren, maar voor een deel ook het gevolg is van beleidskeuzes van de gemeenteraad (als voorbeeld wordt het gezondheidscentrum aan de Molenweg genoemd waardoor zorgaanbieders extra keuze hebben). Opvallend is dat het college een hele reeks ‘verzachtende omstandigheden‘ voor De Nijs aanhaalt.

3. De Nijs zou met andere zorgaanbieders in gesprek zijn om te beoordelen of realisering van PG-woningen überhaupt nog een haalbare optie is. Mocht het project niet haalbaar blijken, dan zal naar de mening van het college, overgegaan worden op ‘plan B‘.

Lees de rest van dit artikel »

Agendering motie stopzetten SMC.

Inmiddels is de motie om het bouwplan ten behoeve het SMC stop te zetten geagendeerd:

Voorafgaand aan de commissievergadering is afgesproken dat het college inhoudelijk reageert op de betreffende motie. In deze reactie zal mogelijk meer duidelijkheid worden verschaft in met name de financiële gevolgen voor de gemeente bij het stopzetten van het bouwplan tbv het SMC.

Zoals bekend heeft wethouder Boland altijd geroepen dat deze aanzienlijk zouden zijn. Daar heeft hij gelijk echter alleen in het geval als de gemeente, zonder opgaaf van reden, de stekker uit project trekt.

Inmiddels is de situatie dermate verandert dat De Nijs niet meer aan de destijds gestelde eisen van het college kan voldoen. M.a.w. de gemeente heeft redenen (lees: kan legitiem) stoppen met het project.

De Nijs heeft is voornemens een claim bij Wilgaerden neer te leggen van, naar verluidt, enkele miljoenen. Derhalve wordt er alleen nog gecommuniceerd via advocaten. Een oplossing lijkt dan ook ver weg.

Motie in raadsvergadering: stopzetten SMC zonder financiële gevolgen.

Tijdens de raadsvergadering van 07 februari (gisteravond) hebben politieke partijen SP en Lijst Quasten een motie ingediend om de samenwerking tussen de gemeente en ontwikkelaar De Nijs stop te zetten. Zie hier de betreffende motie: stopzetten project Vijzeltuin.

In de motie wordt aangegeven dat 5 jaar na het vaststellen van de bestuursopdracht er nog steeds geen zorgcentrum aan de Vijzelstraat is gerealiseerd en het er voorlopig ook niet naar uit ziet dat dit op korte termijn wél gerealiseerd gaat worden.

Het voldoen aan de 1.000 m2 zorg is door de gemeente gesteld als een harde voorwaarde (resultaatsverplichting) voor De Nijs en deze moest hiervan, uiterlijk 15 mei 2010, een overzicht aanleveren. Gelet op de tijdsspanne heeft De Nijs tevens ruim voldoende de tijd gehad om tot een goede zorginvulling te komen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de samenwerking tussen ontwikkelaar en Wilgaerden beëindigd. Dit betekent een streep door 46 PG-woningen en 400 m2 zorg. Op de (tot voor kort geheime) lijst met geïnteresseerde kandidaten staan geen zorgpartijen waarmee aan voornoemde invulling wel kan worden voldaan en is er tevens geen enkel zicht op een alternatieve zorginvulling die recht doet aan de bestuursopdracht. Hierdoor wordt niet voldaan aan de (door de gemeente/ college geëiste) invulling van voldoende m2 zorgfuncties in het SMC. Verder blijkt dat de opgemaakte planning verre van gehaald gaat worden.

Wethouder Boland heeft altijd aangegeven dat, als de overeenkomst werd ontbonden, er grote financiele gevolgen zouden zijn voor de gemeente.

Echter, gelet op bovenstaande, is er waarschijnlijk sprake van een toerekenbare tekortkoming van de kant van De Nijs. Conform artikel 14 uit de ‘Nadere Overeenkomst SMC‘ zal De Nijs hierdoor aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de tot nu toe gemaakte kosten door de gemeente en zullen de financiële gevolgen derhalve minimaal zijn. Eerder schreven wij hierover al een artikel.

Het is niet tot een besluit gekomen daar er diverse politieke partijen meer duidelijkheid van het college wilde hebben over voornoemde financiële gevolgen. In de raadscommissievergadering van 5 maart 6 maart 2012 zal over de motie gedebatteerd en in de raadsvergadering van 13 maart besloten kunnen worden. Het college zal voorafgaand op deze vergadering reageren op de ingediende motie.

Nieuwsbrief 2 van ontwikkelaar De Nijs

De omwonenden van ‘De Vijzeltuin’ hebben nieuwsbrief 2 (november) van ontwikkelaar de Nijs ontvangen.

Een aantal omwonenden heeft in juli 2011 een zienswijze inzake de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Uit de nieuwsbrief maken wij op dat de betreffende vergunning hierdoor nog steeds niet is afgegeven. Kennelijk zijn de zienswijzen van een dermate hoog niveau dat de gemeente er een zware kluif aan heeft deze te beantwoorden. En dat terwijl er toch al wel enige tijd over dit project is nagedacht…… Overigens staat in de nieuwsbrief dat de indieners nog gehoord gaan worden. De indieners zelf hebben, op de ontvangstbevestiging na, sinds juli niets vernomen van de gemeente.

Klik op de link hieronder voor de eerste nieuwsbrief van ontwikkelaar De Nijs inzake het SMC-project.

Nieuwsbrief 2 november 2011

1ste impressie aanzicht bewoners van Bleiswijkstraat.

Op de site http://www.nieuwbouwenkhuizen.nl (de officiële Vijzeltuin-site van De Nijs) staat een eerste impressie van het aanzicht van het appartementen complex aan de van Bleiswijkstraat zijde. De site is (gelet op de tekst) kennelijk nog in aanbouw.

Ook staan er enkele impressies van de Vijzelstraatzijde.

Hieronder kunt u de beelden zien:

Deze diashow vereist JavaScript.