Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

 1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
 2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
 3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Wachtlijst zorg SMC verdampt?

Weet u het nog? Als er iets géén probleem was dan was het de invulling van de zorg in het SMC. Los van het feit dat volgens De Nijs de benodigde zorg was ingevuld was er, in geval van nood, altijd nog een wachtlijst van zorgaanbieders die stonden te trappelen om in de Vijzeltuin aan de slag te gaan…..

Gelet op deze link is het kennelijk toch allemaal iets té rooskleurig voorgesteld.

Overigens de link naar de website van de door De Nijs ingeschakelde Abeco Makelaars voorspelt ook niet veel goeds.

Reactie college op motie stopzetten SMC.

Vandaag heeft het college middels een informatieve raadsbrief gereageerd op de motie betreffende het stopzetten van het project SMC.

Zie hier de betreffende (lange) raadsbrief: Informatie en consequenties motie stopzetting SMC.

Om de lange raadsbrief kort(er) te maken:

1. Volgens het college is het De Nijs niet aan te rekenen dat het project al zo lang duurt. Voor het gemak wordt er voorbij gegaan aan het feit dat de Nijs keer op keer uitstel nodig had om überhaupt de zorginvulling rond te krijgen.

2.Het project moet onder moeilijke en gewijzigde omstandigheden tot stand komen, waarbij er deels sprake is van externe factoren, maar voor een deel ook het gevolg is van beleidskeuzes van de gemeenteraad (als voorbeeld wordt het gezondheidscentrum aan de Molenweg genoemd waardoor zorgaanbieders extra keuze hebben). Opvallend is dat het college een hele reeks ‘verzachtende omstandigheden‘ voor De Nijs aanhaalt.

3. De Nijs zou met andere zorgaanbieders in gesprek zijn om te beoordelen of realisering van PG-woningen überhaupt nog een haalbare optie is. Mocht het project niet haalbaar blijken, dan zal naar de mening van het college, overgegaan worden op ‘plan B‘.

Lees de rest van dit artikel »

Agendering motie stopzetten SMC.

Inmiddels is de motie om het bouwplan ten behoeve het SMC stop te zetten geagendeerd:

Voorafgaand aan de commissievergadering is afgesproken dat het college inhoudelijk reageert op de betreffende motie. In deze reactie zal mogelijk meer duidelijkheid worden verschaft in met name de financiële gevolgen voor de gemeente bij het stopzetten van het bouwplan tbv het SMC.

Zoals bekend heeft wethouder Boland altijd geroepen dat deze aanzienlijk zouden zijn. Daar heeft hij gelijk echter alleen in het geval als de gemeente, zonder opgaaf van reden, de stekker uit project trekt.

Inmiddels is de situatie dermate verandert dat De Nijs niet meer aan de destijds gestelde eisen van het college kan voldoen. M.a.w. de gemeente heeft redenen (lees: kan legitiem) stoppen met het project.

De Nijs heeft is voornemens een claim bij Wilgaerden neer te leggen van, naar verluidt, enkele miljoenen. Derhalve wordt er alleen nog gecommuniceerd via advocaten. Een oplossing lijkt dan ook ver weg.

Motie in raadsvergadering: stopzetten SMC zonder financiële gevolgen.

Tijdens de raadsvergadering van 07 februari (gisteravond) hebben politieke partijen SP en Lijst Quasten een motie ingediend om de samenwerking tussen de gemeente en ontwikkelaar De Nijs stop te zetten. Zie hier de betreffende motie: stopzetten project Vijzeltuin.

In de motie wordt aangegeven dat 5 jaar na het vaststellen van de bestuursopdracht er nog steeds geen zorgcentrum aan de Vijzelstraat is gerealiseerd en het er voorlopig ook niet naar uit ziet dat dit op korte termijn wél gerealiseerd gaat worden.

Het voldoen aan de 1.000 m2 zorg is door de gemeente gesteld als een harde voorwaarde (resultaatsverplichting) voor De Nijs en deze moest hiervan, uiterlijk 15 mei 2010, een overzicht aanleveren. Gelet op de tijdsspanne heeft De Nijs tevens ruim voldoende de tijd gehad om tot een goede zorginvulling te komen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de samenwerking tussen ontwikkelaar en Wilgaerden beëindigd. Dit betekent een streep door 46 PG-woningen en 400 m2 zorg. Op de (tot voor kort geheime) lijst met geïnteresseerde kandidaten staan geen zorgpartijen waarmee aan voornoemde invulling wel kan worden voldaan en is er tevens geen enkel zicht op een alternatieve zorginvulling die recht doet aan de bestuursopdracht. Hierdoor wordt niet voldaan aan de (door de gemeente/ college geëiste) invulling van voldoende m2 zorgfuncties in het SMC. Verder blijkt dat de opgemaakte planning verre van gehaald gaat worden.

Wethouder Boland heeft altijd aangegeven dat, als de overeenkomst werd ontbonden, er grote financiele gevolgen zouden zijn voor de gemeente.

Echter, gelet op bovenstaande, is er waarschijnlijk sprake van een toerekenbare tekortkoming van de kant van De Nijs. Conform artikel 14 uit de ‘Nadere Overeenkomst SMC‘ zal De Nijs hierdoor aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de tot nu toe gemaakte kosten door de gemeente en zullen de financiële gevolgen derhalve minimaal zijn. Eerder schreven wij hierover al een artikel.

Het is niet tot een besluit gekomen daar er diverse politieke partijen meer duidelijkheid van het college wilde hebben over voornoemde financiële gevolgen. In de raadscommissievergadering van 5 maart 6 maart 2012 zal over de motie gedebatteerd en in de raadsvergadering van 13 maart besloten kunnen worden. Het college zal voorafgaand op deze vergadering reageren op de ingediende motie.

Nieuwsbrief 2 van ontwikkelaar De Nijs

De omwonenden van ‘De Vijzeltuin’ hebben nieuwsbrief 2 (november) van ontwikkelaar de Nijs ontvangen.

Een aantal omwonenden heeft in juli 2011 een zienswijze inzake de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Uit de nieuwsbrief maken wij op dat de betreffende vergunning hierdoor nog steeds niet is afgegeven. Kennelijk zijn de zienswijzen van een dermate hoog niveau dat de gemeente er een zware kluif aan heeft deze te beantwoorden. En dat terwijl er toch al wel enige tijd over dit project is nagedacht…… Overigens staat in de nieuwsbrief dat de indieners nog gehoord gaan worden. De indieners zelf hebben, op de ontvangstbevestiging na, sinds juli niets vernomen van de gemeente.

Klik op de link hieronder voor de eerste nieuwsbrief van ontwikkelaar De Nijs inzake het SMC-project.

Nieuwsbrief 2 november 2011

1ste impressie aanzicht bewoners van Bleiswijkstraat.

Op de site http://www.nieuwbouwenkhuizen.nl (de officiële Vijzeltuin-site van De Nijs) staat een eerste impressie van het aanzicht van het appartementen complex aan de van Bleiswijkstraat zijde. De site is (gelet op de tekst) kennelijk nog in aanbouw.

Ook staan er enkele impressies van de Vijzelstraatzijde.

Hieronder kunt u de beelden zien:

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Raadsbrief SMC 09-08-2011

Naar aanleiding van vragen van raadsleden en (nog steeds) verontruste omwonenden heeft het college (lees wethouder Boland)  een informerende raadsbrief inzake het SMC uitgegeven.

In het kort:

Financiering PG-woningen

Zo blijkt de financiering voor de uitbreidingsplaatsen (9) nog niet rond terwijl de financiering van de huidige plaatsen (37) kan worden meegenomen van de Doelenstraat naar De Vijzeltuin. Over het prijsverschil van de plaatsen wordt niet gerept.

Wilgaerden heeft aangegeven geen eigenaar te willen zijn van de betreffende PG-woningen maar de voorkeur te geven aan een langdurig huurcontract. Hiertoe is De Nijs in gesprek met Welwonen.

Overige zorgaanbieders

de totale ruimte die op dit moment voor verhuur beschikbaar is afgerond 2000 m2 BVO. Deze 2000 m2 zou volledig verhuurd zijn grotendeels met langdurige huurcontracten waarmee volgens Boland ruim wordt voldaan aan de gestelde doelstelling. Wel wil Boland kwijt dat het (eigen) WMO loket gaat uitbreiden van 70 m2 naar 210 m2.

Meer hierover in een volgend artikel!

Voorbereidende werkzaamheden en archeologie

de juridische overdracht van de locatie aan de Vijzelstraat zal naar verwachting in september 2011 gaan plaatsvinden. Hierop vooruitlopend heeft de gemeente toestemming gegeven om de bomen ten behoeve van het archeologisch onderzoek te alvast te kappen.

Omgevingsvergunnning

de omgevingsvergunning ligt inmiddels niet meer ter inzage. Er zijn meerdere zienswijzen op de omgevingsvergunning ingediend en deze zullen, alvorens de vergunning af te geven, eerst worden beantwoord. De afgifte van de vergunning is waarschijnlijk in september.

Ter afronding

Boland realiseert zich dat het project onder een vergrootglas ligt waarbij demaatschappelijke impact groot is en er veel partijen en belanghebbenden bij betrokken zijn.Toch geeft hij aan dat het niet gebruikelijk is vooral geen beleidslijn moet worden om tussentijds informatie te verstrekken.

Volg de link voor de complete raadsbrief: raadsbrief SMC

Onze Zorg dient zienswijze in inzake omgevingsvergunning SMC.

Het betreft een zienswijze inzake de (onlangs gepubliceerde) gewijzigde (bouw)tekeningen met diverse aanpassingen ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de bouw van de PG-woningen en parkeergarage in het SMC-complex. (zie hier het artikel in het NHD van 25-07-2011)

Een aantal zaken welke aan bod komen in deze zienswijze zijn o.a.:

 • Bij de totstandkoming bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ stelde de architect dat er rekening zou worden gehouden met de bestaande situatie. Hierbij zouden geen of minimale ramenopeningen in de gevelpartijen zouden komen om de privacy van omwonenden te waarborgen. Daar waar nodig zou, middels lichtkoepels in het dak, voor voldoende licht gezorgd worden. Dit beeld is, ook door ontwikkelaar De Nijs en uw gemeente, gedurende de procedures in stand gehouden. In de vastgestelde welstandcriteria staar dat er in wanden direct uitkijkend op erven van derden gevelopeningen minimaal mogelijk zijn.” Nu blijkt dat toch dat er in de betreffende wand 4 grote raampartijen geplaatst worden van circa 3,00 meter breed en 2,60 meter hoog. Dit is, met name voor de raampartijen op de eerste verdieping, zeker niet in overeenstemming met voornoemde welstandseisen. Lees de rest van dit artikel »

Planning bouw SMC De Vijzeltuin.

Hieronder een indicatie omtrent de planning van de bouw van het SMC-complex.

 • Opname omliggende bebouwing – reeds gedaan
 • Start kap bomen voormalig ziekenhuis terrein – 11 juli 2011
 • Start archeologie voormalig ziekenhuis terrein – medio juli 2011 (duur circa 3 maanden)
 • Start sloop deel van de bestaande bebouwing voormalig ziekenhuis terrein – september/ oktober 2011
 • Gereed komen archeologie – oktober/ november 2011
 • Start bouw parkeergarage – november 2011
 • Start bouw psychogeriatrische wooneenheden – juli 2012
 • Gereed komen parkeergarage – november 2012
 • Start archeologie voormalig parkeerterrein – augustus 2012
 • Start bouw woningbouw voormalig parkeerterrein – november 2012
 • Gereed komen psychogeriatrisch wooneenheden – juli 2013
 • Gereed komen woningbouw voormalig parkeerterrein – begin 2014

Let wel: bovenstaande is een prognose. Door omstandigheden kan van deze planning afgeweken worden.

Extra info:

 • De Nijs begint, na het archeologisch onderzoek, met de parkeerkelder. Hiertoe worden damwanden gedrukt (dus niet geheid). Deze worden gelast en zijn derhalve waterdicht, de bodem wordt geïnjecteerd met beton. Derhalve hoeft de bouwput praktisch niet bemalen worden en is dit dus, gelet op eventuele verzakkingen,  niet schadelijk voor de omliggende panden/ woonhuizen. Na het plaatsen van de damwanden wordt de put leeg gegraven.
 • Tijdens de bouw worden twee torenkranen geplaatst. 1 grote in de tuin en 1 kleinere op de parkeerplaats aan de Vijzelstraat.
 • De inrit van de bouwplaats is via de toekomstige inrit van de parkeergarage aan het Spaans Leger/ Sijbrandsplein.
 • Aan de kop van het rad (Kruislaan) wordt een opstelplaats voor wachtende vrachtwagens gerealiseerd.
 • Tijdelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het (voetbal)veld op het Sijbrandsplein.
 • Het ziekenhuis alsmede het zusterhuis blijven gedurende de bouw (voor zover mogelijk) in gebruik.
 • In de tuin wordt een dubbellaags verblijf gebouwd tbv de aannemer en de bouwvakkers.
Tevens zal er medio augustus, door De Nijs, een speciale website gelanceerd worden met relevante info en voortgang omtrent De Vijzeltuin. Een link naar de betreffende website treft u hier: Nieuwbouw Enkhuizen