Meningsverschillen tussen de Nijs en de gemeente niet opgelost

logo de nijsInmiddels er is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de ‘last minute’ afzegging van de klankbordgroepvergadering. Van de heer D. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs, vernamen wij dat er nog steeds, vooralsnog onoplosbare, meningsverschillen zijn tussen de gemeente en De Nijs. Derhalve achtte De Nijs het niet zinvol om een vergadering te beleggen daar, gelet op voornoemde, de gehele voortgang van het project kennelijk nog steeds onzeker is.

De raadsbrief van 12 maart j.l. (vanochtend gepubliceerd op de site van de gemeente) verduidelijkt bovenstaande. In de betreffende raadsbrief geeft het college aan de ingezette weg ‘te bestendigen’. M.a.w. de gemeente houdt vast aan het contract van februari 2010 en de gemaakte afspraken van 18 oktober 2012. Dat laatste is waarschijnlijk het knelpunt daar de Nijs van die gemaakte afspraken af wil.

Een verdere toelichting zal vermoedelijk volgen in de commissievergadering Grondgebied van dinsdag 19 maart. Het SMC is ter elfder ure op de agenda gezet (punt 8).

Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

  1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
  2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
  3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Aandacht raadsbrief stopzetten motie.

Reactie college op motie stopzetten SMC.

Vandaag heeft het college middels een informatieve raadsbrief gereageerd op de motie betreffende het stopzetten van het project SMC.

Zie hier de betreffende (lange) raadsbrief: Informatie en consequenties motie stopzetting SMC.

Om de lange raadsbrief kort(er) te maken:

1. Volgens het college is het De Nijs niet aan te rekenen dat het project al zo lang duurt. Voor het gemak wordt er voorbij gegaan aan het feit dat de Nijs keer op keer uitstel nodig had om überhaupt de zorginvulling rond te krijgen.

2.Het project moet onder moeilijke en gewijzigde omstandigheden tot stand komen, waarbij er deels sprake is van externe factoren, maar voor een deel ook het gevolg is van beleidskeuzes van de gemeenteraad (als voorbeeld wordt het gezondheidscentrum aan de Molenweg genoemd waardoor zorgaanbieders extra keuze hebben). Opvallend is dat het college een hele reeks ‘verzachtende omstandigheden‘ voor De Nijs aanhaalt.

3. De Nijs zou met andere zorgaanbieders in gesprek zijn om te beoordelen of realisering van PG-woningen überhaupt nog een haalbare optie is. Mocht het project niet haalbaar blijken, dan zal naar de mening van het college, overgegaan worden op ‘plan B‘.

Lees de rest van dit artikel »

Raadsbrief SMC 09-08-2011

Naar aanleiding van vragen van raadsleden en (nog steeds) verontruste omwonenden heeft het college (lees wethouder Boland)  een informerende raadsbrief inzake het SMC uitgegeven.

In het kort:

Financiering PG-woningen

Zo blijkt de financiering voor de uitbreidingsplaatsen (9) nog niet rond terwijl de financiering van de huidige plaatsen (37) kan worden meegenomen van de Doelenstraat naar De Vijzeltuin. Over het prijsverschil van de plaatsen wordt niet gerept.

Wilgaerden heeft aangegeven geen eigenaar te willen zijn van de betreffende PG-woningen maar de voorkeur te geven aan een langdurig huurcontract. Hiertoe is De Nijs in gesprek met Welwonen.

Overige zorgaanbieders

de totale ruimte die op dit moment voor verhuur beschikbaar is afgerond 2000 m2 BVO. Deze 2000 m2 zou volledig verhuurd zijn grotendeels met langdurige huurcontracten waarmee volgens Boland ruim wordt voldaan aan de gestelde doelstelling. Wel wil Boland kwijt dat het (eigen) WMO loket gaat uitbreiden van 70 m2 naar 210 m2.

Meer hierover in een volgend artikel!

Voorbereidende werkzaamheden en archeologie

de juridische overdracht van de locatie aan de Vijzelstraat zal naar verwachting in september 2011 gaan plaatsvinden. Hierop vooruitlopend heeft de gemeente toestemming gegeven om de bomen ten behoeve van het archeologisch onderzoek te alvast te kappen.

Omgevingsvergunnning

de omgevingsvergunning ligt inmiddels niet meer ter inzage. Er zijn meerdere zienswijzen op de omgevingsvergunning ingediend en deze zullen, alvorens de vergunning af te geven, eerst worden beantwoord. De afgifte van de vergunning is waarschijnlijk in september.

Ter afronding

Boland realiseert zich dat het project onder een vergrootglas ligt waarbij demaatschappelijke impact groot is en er veel partijen en belanghebbenden bij betrokken zijn.Toch geeft hij aan dat het niet gebruikelijk is vooral geen beleidslijn moet worden om tussentijds informatie te verstrekken.

Volg de link voor de complete raadsbrief: raadsbrief SMC