Onze Zorg gaat in beroep bij Raad van State.

Tot afgelopen woensdag (01 december) kon beroep (bezwaar) worden ingediend tegen het op 07 september 2010 vastgestelde (gewijzigde) bestemmingsplan De Vijzeltuin (SMC).

Vereniging Onze Zorg Enkhuizen heeft afgelopen weken uitvoerig overleg gevoerd met haar advocaten alsmede met andere externe deskundigen. Al snel bleken er genoeg aanknopingspunten te zijn om daadwerkelijk een beroep/ bezwaar in te dienen.

Door advocatenkantoor Loomans Advocaten te Hoorn is een beroepschrift annex verzoekschrift opgemaakt waarin de bezwaren worden verwoord en er tevens wordt gevraagd het bestemmingsplan te schorsen (voorlopige voorziening) danwel te vernietigen.

Tevens is door een verkeersbureau een contra verkeersonderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie om en nabij het SMC.

De Raad van State zal zich buigen over het beroepsschrift waarna er een zittingsdatum wordt gepland. Dan zal inhoudelijk worden ingegaan op de bezwaren en zal de gemeente zich hiertegen kunnen verweren.

Later zal meer inhoudelijk worden ingegaan op de bezwaren!

Artikel website NHD 03-12-2010

Artikel krant NHD 04-12-2010

Bouwplan SMC in strijd met Europees aanbestedingsrecht?

Zoals reeds eerder gemeld heeft advocaat de heer Loomans ingesproken op de commissievergadering Grondgebied van 24-08-2010. Loomans haalt in zijn betoog een aantal zaken aan welke hij de raadsleden in overweging wil geven.

Zaken die aan bod komen zijn o.a.:

  • gemeente schadeplichting jegens de Nijs wel/ niet
  • ontsluiting -> onaanvaardbare situatie
  • vergaande consequenties bouwkosten en exploitatie (door de gemeente) door aanzienlijke wijziging parkeergarage waar het college van mening is dat deze van twee naar drie lagen moet worden uitgebreid (ondergronds).
  • inzichtelijkheid zorg
  • bouwmogelijkheden versus bestemmingsplan
  • toename van 50% bebouwing ten opzichte van huidige bebouwing
  • gebiedsontwikkeling mogelijk in strijd met Europees aanbestedingsrecht

In het laatste punt vraagt Loomans zich af of de gemeente Enkhuizen wel handelt conform de spelregels van het (Europese) aanbestedingsrecht. Er is alhier sprake van gebiedsontwikkeling. Gelet op de koopsommen, bouwrijp maken en saneren is de conclusie gerechtvaardigd dat het zogenoemde drempelbedrag van € 4.800.000,– wordt overschreden. Er zou dan sprake moeten zijn van een Europese aanbesteding. Ook wordt een recent (april 2010) en relevant arrest aangehaald.

Betoog Loomans 24-08-2010

College bewust drempels opgeworpen voor nieuwe raad!

O.a. uit de nu ontvangen stukken blijkt dat het college BEWUST drempels heeft opgeworpen voor de nieuwe raad.

Ondanks het feit dat het bekend was dat er binnen de raad grote verdeeldheid was inzake het SMC dossier blijkt dat het college, op aandringen van wethouder Boland, het contract en het ontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin, bewust vóór de gemeenteraadsverkiezingen in procedure hebben gebracht.

Dit om (letterlijk) extra drempels op te werpen voor de nieuwe raad…….

Citaat: “….antwoordt de heer Boland dat het altijd mogelijk is dat een gemeenteraad in een nieuwe samenstelling na de verkiezingen, een ander besluit neemt dan de ingezette lijn van de oude raad. Iedere raad mag zijn eigen besluit heroverwegen en herzien. Daarom is het van belang dat zowel het contract (rond 1-1-2010) als het concept van het bestemmingsplan De Vijzeltuin (commissie februari) nog voor de verkiezingen in procedure is gebracht. Daarmee worden extra drempels opgeworpen voor een nieuwe raad, maar garanties kunnen vooraf nimmer gegeven worden.”

Is dit de reden waarom het contract op 16-02-2010 is ondertekend en het ontwerpbestemmingsplan op 01-03-2010 in een gecombineerde raadscommissievergadering is behandeld?

De gemeenteraadsverkiezingen waren twee dagen later op 03-03-2010.

Gemeente vraagt uitstel verstrekken info

Onze Zorg heeft op 09-11-2009 een zogenoemd WOB-verzoek (WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de gemeente inzake het opvragen van de contractgegevens tussen de gemeente en ontwikkelaar De Nijs. In hun antwoord van 26-11-2009 vernamen wij dat de betreffende contracten (destijds) niet voorhanden waren.

Lees de rest van dit artikel »

Informatie gemeente niet volledig!

Helaas maakt de gemeente, bij monde van wethouder Boland, haar beloftes om alle openbare stukken openbaar te maken wederom niet waar.

Advocaat Loomans heeft de door Onze Zorg opgeëiste stukken bestudeerd en heeft hierbij geconcludeerd dat deze niet volledig zijn.

Of het alhier een doelbewuste actie van de gemeente betreft laten wij ter discussie. Duidelijk is inmiddels wel geworden dat de gemeente alles in het werk stelt om de informatiestromen te vertragen.

De ontbrekende informatie zal door advocaat Loomans opgevraagd worden.