Geheime vergadering inzake SMC

Het is al een tijdje ‘stil’ omtrent het SMC maar het lijkt erop dat de SMC-soap toch weer nieuw leven wordt ingeblazen……..

Uit de wandelgangen hebben wij vernomen dat er, afgelopen week, een door wethouder Boland belegde  geheime (raads)vergadering is geweest inzake de voortgang van het SMC.

Dit zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn waarom er nog steeds geen raadsbrief voorhanden is inzake de voortgang van het SMC. Zoals u wellicht weet heeft de raad in de raadsvergadering van 13 maart 2012 Boland een deadline gesteld dat er op 01 oktober 2012 moest zijn aangevangen met de bouw (of althans delen daarvan). Lees hier de betreffende motie. Tot op heden is dit nog niet gebeurt en hult Boland zich, naar de bevolking van Enkhuizen, in stilzwijgen. Hierover zijn weliswaar vragen gesteld in de raadsvergadering van 02 oktober doch zijn deze op de gebruikelijke wijze afgewimpeld door Boland (veel tekst maar geen antwoord en de juiste info niet paraat hebben). Lees hier vraag en antwoord.

Wij hebben tevens vernomen dat er een voorstel is geweest wat het daglicht nooit heeft gezien….. De raadsleden weten ervan, maar de inwoners van Enkhuizen? Die worden al jaren aan het lijntje gehouden……..

Zoals gezegd: de SMC-soap continues!

Maar dan ook écht op het allerlaatste moment….. UPDATE

3 uur! voor aanvang van de raadsvergadering (dinsdag 06-12-2011 20.00 uur) komt het college met een voorstel betreffende het opheffen van de geheimhouding omtrent het SMC.

Wij laten in het midden of het alhier het onvermogen van het college betreft om een dergelijk voorstel eerder op de agenda te zetten of dat dit de ultieme poging is om de stemming te beïnvloeden……

Lees hier het betreffende raadsvoorstel.

UPDATE 08-12-2012

In een uitgelopen raadsvergadering is n.a.v bovengenoemd raadsvoorstel unaniem door de raad besloten de geheimhouding op te heffen op de navolgende documenten:

  • Inhoudsopgave van de “Stand van zaken project “De Vijzeltuin” Enkhuizen”.
  • Overzicht van potentiële huurders en bijbehorende wachtlijst.
  • Vier overeenkomsten met potentiële huurders.

Voor zover dit nog niet het geval was kan (waarschijnlijk) duidelijkheid gegeven worden over de invulling van de zorg in het SMC plan ‘De Vijzeltuin’. De betreffende stukken zijn inmiddels door Onze Zorg opgevraagd en zullen t.z.t. alhier worden gepubliceerd.

In het kader van bedrijfsgevoelige informatie en de actualiteit ten aanzien van de problematiek inzake het financieren van de PG-woningen (later meer info op deze website), blijft de exploitatiebegroting vooralsnog geheim.

Zie hier het artikel in het NHD.

84% Enkhuizers vóór opheffen geheimhouding.

Maar liefst 84 procent van de reageerders is het eens met de stelling op http://www.Enkhuizen.Vandaag.nl dat de inwoners van Enkhuizen het volste recht hebben om te weten welke zorg er in het SMC komt!

Dit sluit goed aan met de motie van Lijst Quasten om de betreffende geheimhouding ook daadwerkelijk op te heffen welke zij afgelopen raadsvergadering indiende. De motie werd overigens met 9 stemmen voor tegen 8 stemmen tegen aangenomen. Het moge duidelijk zijn dat coalitiepartijen (wederom) tegen stemde. ‘Opmerkelijk’ genoeg staat voornoemd punt nog niet op de raadsvergadering van 6 december a.s.

Uit de poll blijkt dat de meerderheid stelt dat de projectontwikkelaar lang genoeg in alle rust heeft kunnen onderhandelen met geïnteresseerde zorgpartijen. De rest vindt openheid over de zorginvulling een morele verplichting van de gemeente, aangezien het gebouw ooit door Margaretha Maria Snouck van Loosen aan de inwoners geschonken is.

Slechts elf procent meent dat burgers blij moeten zijn dat op deze plek ook in de toekomst zorg geboden wordt. De resterende vijf procent denkt dat het nu bekend worden van potentiële huurders de belangen van de ontwikkelaar kan schaden.

Een link naar het artikel op het NHD treft u hier.

Geheim advies Loyens & Loeff: kans op claim SMC is 50%.

Het NHD is in het bezit gekomen van het ‘geheime’ advies van Loyens en Loeff (Artikel NHD 04-09-2010). Hieruit blijkt dat de kans op een claim bij heraanbesteding bij de rechter 50% kans maakt.

De gemeenteraad is recent en pas na lang aandringen op de hoogte gesteld van de inhoud van dit advies, maar moet vanwege het vertrouwelijke karakter hierover zwijgen. De belangenvereniging Onze Zorg, die bezwaar maakt tegen het bouwplan van projectontwikkelaar De Nijs, deed vergeefs een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Op verzoek van de gemeente Enkhuizen heeft juridisch adviesbureau Loyens en Loeff uitgezocht of de inmiddels doorgevoerde aanpassingen in het plan tot claims van Scholten of andere projectontwikkelaars kunnen leiden. Het bureau concludeert dat het wegvallen van bestaande functies en het niet doorgaan van een HOED ‘wezenlijke wijzigingen’ zijn. Als Scholtens of een andere projectontwikkelaar dit bij de rechter aanhangig maakt en heraanbesteding vordert, is dit kansrijk.

Zie hier het gehele artikel uit de krant (scan).

Antwoord college op voorstel SP inzake geheimhouding.

SP verzoekt opheffen geheimhouding.

De SP heeft het college verzocht de geheimhoudingsplicht tijdens de raadsvergadering van 07 september 2010 op te heffen. Volgens de SP dient in het debat over de invulling van de zorg hierover vrij gesproken te kunnen worden.

De raad heeft eerder uitgesproken dat de zorg definitief moet zijn ingevuld bij vaststelling van het bestemmingsplan. Nu 07 september het bestemmingsplan wordt vastgesteld, is het, naar de mening van de SP, logisch dat de onderhandelingen dan ook daadwerkelijk zijn afgerond en de definitieve huurders bekend zijn (definitieve overeenkomsten). Zo niet, dan is niet aan de voornoemde eis voldaan.

Zie hier het verzoek van de SP.

Voorstel geheimhouding aangenomen door raad.

In de raadsvergadering van maandag 05-07-2010 heeft de raad ingestemd met het zichzelf de mond snoeren.

Ondanks het inspreken van Onze Zorg waarbij werd aangegeven dat de het voorstel juridisch niet klopte en een uitvoerig pleidooi van de PvdA over dit zelfde punt is het voorstel, na een verhitte discussie, met 10 stemmmen voor (VVD-D66, Nieuw Enkhuizen, CDA, Groen Links en CU-SGP) en 6 stemmen tegen (PvdA, SP en Lijst Quasten) aangenomen.

Resultaat: de raadsleden moeten zwijgen over de invulling van zorg in het SMC. En kan door Onze Zorg niet getoetst worden of de benodigde 1ste en 2de lijns zorg daadwerkelijk ingevuld gaat worden.

Artikel NHD 06-07-2010

Reactie SP,  lijst Quasten en de PvdA.

College stelt raad geheimhouding voor inzake SMC!

De raadsvergadering van dinsdag a.s. is in verband met het WK-voetbal verzet naar maandagavond (05-06-2010, 20.00 uur, stadhuis).

Tevens is op het laatste moment een hamerstuk (gedateerd 29 juni) ingevoegd waarin het college voorstelt documenten inzake het SMC geheim te verklaren. Uit dit raadsvoorstel blijkt dat het college voorstelt o.a. het overzicht van potentiële huurders en bijbehorende wachtlijst geheim te houden.

M.a.w. er wordt nog steeds geen inzicht gegeven in de ingevulde zorg!

Klik hier voor het betreffende ‘hamerstuk’.

Artikel NHD maandag 5 juli 2010: College Enkhuizen vraagt geheimhouding potentiële huurders en exploitatie van medische centrum in Vijzelstraat

Later meer!