Gemeente begin september weer naar rechtbank

Gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar de Nijs strijden op 3 september 2015 weer in het Gerechtshof, Handel te Amsterdam.

De zitting vangt aan om 11.15 uur.

Onder het mom van ‘hoe zat het ook alweer?’ bijgaand een tweetal artikelen uit het NHD.

Later besluit over claim De Nijs (15-01-2015).

Politiek Enkhuizen vreest nederlaag in hoger beroep SMC (10-06-2015).

Gemeente in hoger beroep SMC (update)

Naar aanleiding van de, voor de gemeente, teleurstellende, uitkomst van de door hen aangespannen rechtszaak hebben zij besloten hiertegen in hoger beroep te gaan.

Zie hier de betreffende raadsbrief van 18 september 2014.

Update: artikel NHD De Nijs eist twee miljoen van Enkhuizen

Vandaag rechtszaak gemeente Enkhuizen vs de Nijs

rechterHedenmorgen (28 mei 2014) hebben de gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar De Nijs elkaar getroffen in de rechtbank te Alkmaar.

Op basis van wanprestatie heeft de gemeente Enkhuizen projectontwikkelaar de Nijs Care BV voor de rechter gesleept om zo af te dwingen dat zij hun verplichtingen inzake het SMC na komen.

De Nijs zou het beeldbepalende en historische gebouw aan de Vijzelstraat, dat voorheen een Sociaal Medisch Centrum huisvestte, volgens een gunning uit 2008 verbouwen en uitbreiden. De Nijs zou de opstallen voor 3,4 miljoen euro van de gemeente over nemen, maar heeft tot dusverre alleen bomen gekapt en delen van het gebouw leeg gesloopt.

Zowel De Nijs als de gemeente hadden een afvaardiging van 3 man sterk. Names de gemeente waren er twee advocaten aanwezig. Namens de Nijs 1. Onze Zorg was eveneens aanwezig.

Na afloop van de zitting is gebleken dat beide partijen hun hakken in het zand hebben gezet en niet welwillend zijn om maar ook een druppel water bij de wijn te doen. Ook op de voorstellen van de rechter om middels een alternatieve manier tot elkaar te komen hebben partijen afgewezen.

Rode draad is de raadsbrief van B&W d.d. 21-02-2012 n.a.v. een motie van Lijst Quasten en de SP m.b.t. het stopzetten van het project SMC. Hierin geeft het college o.a. aan dat er, met name voor de Nijs, veranderde (markt)omstandigheden zijn. Deze zijn deels een gevolg van externe factoren doch krijgt de raad zelf ook de zwarte piet toegeschoven.

De Nijs refereert aan voornoemde raadsbrief en beroept zich o.a. op art 248 van het Burgelijk Wetboek (“Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”) teneinde onder de huidige contracten uit te komen.

De Nijs wil vanaf 0 beginnen en de gemeente een nieuw plan voorleggen.  Hoe om te gaan met de € 500.000,– gemaakte kosten door de Nijs is niet duidelijk geworden (wijziging bestemmingsplan: € 300.000,–/ archeologisch onderzoek € 200.000,–). De gemeente houdt vast aan de overeengekomen afspraken en wil niet van (af)wijken weten.

Uitspraak op 25 juni 2014

Gemeente daagt de Nijs en legt beslag

beslagleggingHet college heeft vandaag, middels een raadsbrief, aangegeven dat alle pogingen om het SMC-project vlot te trekken gestrand zijn.  Ontwikkelaar de Nijs heeft in een brief van 30-08 laten weten geen enkele aanleiding te zien om hun eerder ingenomen standpunt te wijzigen, aldus het college. Welk standpunt dit is, is tot op heden niet duidelijk geworden.

Om de Nijs te dwingen hun verplichtingen na te komen zijn zij gedagvaard. De Nijs dient zich derhalve te verantwoorden voor de rechter.

Teneinde de achterstallige huurpenningen veilig te stellen heeft het college beslag te laten leggen op de bezittingen van de Nijs. Hiertoe is inmiddels een deurwaarder ingeschakeld.

Zie hier de betreffende raadsbrief.

Onze Zorg schets visie aan wethouder

wethouderWijnneAfgelopen woensdag heeft Onze Zorg een gesprek gehad met (de nieuwe) wethouder; de heer Wijnne. De heer J. Slagter was eveneens bij het gesprek aanwezig.

Doel van het gesprek was het voorstellen van Vereniging Onze Zorg Enkhuizen en het bijpraten van de wethouder over onze visie omtrent het SMC-complex.

Onze Zorg heeft de wethouder aangegeven graag mee te denken over de toekomst, en daarbij de invulling, van het SMC-complex.

Al met al kijken we terug op een transparant en constructief gesprek.

Meningsverschillen tussen de Nijs en de gemeente niet opgelost

logo de nijsInmiddels er is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de ‘last minute’ afzegging van de klankbordgroepvergadering. Van de heer D. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs, vernamen wij dat er nog steeds, vooralsnog onoplosbare, meningsverschillen zijn tussen de gemeente en De Nijs. Derhalve achtte De Nijs het niet zinvol om een vergadering te beleggen daar, gelet op voornoemde, de gehele voortgang van het project kennelijk nog steeds onzeker is.

De raadsbrief van 12 maart j.l. (vanochtend gepubliceerd op de site van de gemeente) verduidelijkt bovenstaande. In de betreffende raadsbrief geeft het college aan de ingezette weg ‘te bestendigen’. M.a.w. de gemeente houdt vast aan het contract van februari 2010 en de gemaakte afspraken van 18 oktober 2012. Dat laatste is waarschijnlijk het knelpunt daar de Nijs van die gemaakte afspraken af wil.

Een verdere toelichting zal vermoedelijk volgen in de commissievergadering Grondgebied van dinsdag 19 maart. Het SMC is ter elfder ure op de agenda gezet (punt 8).

Vergadering klankbordgroep SMC/ UPDATE

klankbordgroepUpdate: op het laatste moment is de, voor hedenavond geplande klankbordvergadering, afgezegd. De reden die ontwikkelaar de Nijs hiervoor opgeeft is dat het SMC-project inhoudelijk in de commissievergadering van 19 maart a.s. inhoudelijk wordt besproken. De Nijs acht het niet zinvol om hierop vooruitlopend met de klankbordgroep in gesprek te gaan, aldus de heer D.G. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs.

De klankbordgroep SMC is op 26 mei 2011 voor het laatst bij elkaar gekomen. Ondanks tussentijdse datavoorstellen is de klankbordgroep daarna niet meer bijeen geweest.

Vandaag, donderdag 14 maart, komt daar verandering in want vanavond staat er een klankbordgroepvergadering gepland.

Wellicht zal hier meer duidelijkheid worden gegeven betreffende de voortgang van het SMC project.

Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

  1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
  2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
  3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Artikel NHD: Brief over SMC blijft geheim

Wob-verzoek afgewezen door college.

logo-gemeente-enkhuizenHet door Onze Zorg ingediende Wob-verzoek wordt  niet ingewilligd door het college.

In het schrijven van het college wordt aangegeven dat de onderhandelingen met de Nijs, met name ten aanzien van de voorwaarden waaronder de gefaseerde realisatie kan plaatsvinden, nog gaande zijn.

Verder merkt men op dat de ‘gewraakte’ brief die op 24-10-2012 door de Nijs is gezonden kort daarna is ingetrokken. Hierdoor zou de brief geen deel uitmaken van de correspondentie (tussen het college en de Nijs). Overigens zou de brief, wanneer deze niet was ingetrokken, sowieso uit de openbaarheid worden onttrokken, aldus het college.

Samenvattend: uit de stukken maken wij op dat het college de fractievoorzitters (in een geheime bijeenkomst) op 05 november informeert over een brief van de Nijs met aanvullende eisen (op dat moment is de brief kennelijk nog niet ingetrokken). In dezelfde bijeenkomst wordt aangegeven dat het onderzoek (door het college) naar de gefaseerde bouw weliswaar gereed is doch niet openbaar gemaakt kan worden vanwege voornoemde brief.

‘Kort’ na het versturen is de brief ingetrokken door de Nijs. Daar het college aangeeft dat de brief geen deel (meer) uitmaakt van de gevoerde correspondentie is een logische conclusie dat de  (aanvullende) eisen hiermede ook zijn komen te vervallen.

Het is, naar onze mening, op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat enerzijds het college zijn fractievoorzitters informeert dat het onderzoek is afgerond. Daarbij nadien aangeeft dat de brief met aanvullende eisen is komen te vervallen. En nú aangeeft dat de onderhandelingen tóch nog gaande zijn…….

Kennelijk heeft de Nijs, buiten de ingetrokken brief om, alsnog zijn aanvullende eisen neergelegd bij het college…….