Uitstel op uitstel op uitstel op uitstel…..

Wethouder Boland heeft zijn raadsleden de inmiddels standaard-uitstel-raadsbrief gestuurd waarin wordt aangegeven dat er weer meer tijd nodig is……

Zie hier de betreffende raadsbrief van 06 november 2012.

Ook op het weblog van Pim’s Prietpraat wordt hieraan aandacht besteed.

Geheime vergadering inzake SMC

Het is al een tijdje ‘stil’ omtrent het SMC maar het lijkt erop dat de SMC-soap toch weer nieuw leven wordt ingeblazen……..

Uit de wandelgangen hebben wij vernomen dat er, afgelopen week, een door wethouder Boland belegde  geheime (raads)vergadering is geweest inzake de voortgang van het SMC.

Dit zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn waarom er nog steeds geen raadsbrief voorhanden is inzake de voortgang van het SMC. Zoals u wellicht weet heeft de raad in de raadsvergadering van 13 maart 2012 Boland een deadline gesteld dat er op 01 oktober 2012 moest zijn aangevangen met de bouw (of althans delen daarvan). Lees hier de betreffende motie. Tot op heden is dit nog niet gebeurt en hult Boland zich, naar de bevolking van Enkhuizen, in stilzwijgen. Hierover zijn weliswaar vragen gesteld in de raadsvergadering van 02 oktober doch zijn deze op de gebruikelijke wijze afgewimpeld door Boland (veel tekst maar geen antwoord en de juiste info niet paraat hebben). Lees hier vraag en antwoord.

Wij hebben tevens vernomen dat er een voorstel is geweest wat het daglicht nooit heeft gezien….. De raadsleden weten ervan, maar de inwoners van Enkhuizen? Die worden al jaren aan het lijntje gehouden……..

Zoals gezegd: de SMC-soap continues!

Coalitie dient motie in om juist te starten met bouw SMC.

In tegenstelling tot de motie van SP/ LQ om de stekker uit het SMC te trekken, komen VVD-D66, CDA en Nieuw Enkhuizen (de coalitiepartijen) met een motie om juist te beginnen met de bouw. Volgens Ricardo Slier (VVD-D66) is het niet aan de burger uit te leggen dat er nog niet is aangevangen met de bouw.

Volgens de coalitiepartijen is het kennelijk wél aan de burgers uit te leggen dat projectontwikkelaar De Nijs kan beginnen met een project waarvan de economische haalbaarheid op losse schroeven staat (wie gaat bijvoorbeeld de parkeergarage van € 3.700.000,– betalen?). Tevens is (nog) niet voldaan aan de destijds, door de gemeenteraad en dus óók door de coalitiepartijen, gestelde eisen. In de motie wordt gesteld dat aan de eisen van invulling is voldaan. Echter de nuance hierin is dat dit alleen het geval is wanneer de huidige zorg (o.a. WFG) wordt meegerekend. Saillant detail is dat reeds bekend is dat het WFG naar het zorgcentrum aan de Molenweg zal gaan. M.a.w. de beoogde uitbreiding van zorg wordt bij lange na niet gehaald (is harde eis). Lees de rest van dit artikel »

Motie mág niet ingetrokken worden!

Naar nu blijkt kan/ mag de motie met betrekking tot het stopzetten van het SMC niet voorafgaand aan een raadsvergadering worden ingetrokken. O.a. Hans Langbroek van Nieuw Enkhuizen meldt dit via Twitter.

Op het stadhuis heeft hedenmiddag koortsachtig overleg plaats gevonden waarna een mail aan de raadsleden is gestuurd waarin e.e.a. uiteen wordt gezet.

Later meer.

Geplaatst in SMC algemeen. Tags: . Leave a Comment »

SP en LQ trekken motie stopzetten SMC in.

SP en Lijst Quasten hebben de motie betreffende het stopzetten van het SMC ingetrokken. Hoofdreden is de teleurstellende commissievergadering van afgelopen dinsdag waarin de coalitiepartijen het debat uit de weg gingen, aldus het persbericht.

Hier een link naar het persbericht van SP en Lijst Quasten.

En een link naar de betreffende (concept)notulen van de commissievergadering van 06-03-2012.

Geplaatst in SMC algemeen. Tags: . Leave a Comment »

Aandacht raadsbrief stopzetten motie.

Reactie college op motie stopzetten SMC.

Vandaag heeft het college middels een informatieve raadsbrief gereageerd op de motie betreffende het stopzetten van het project SMC.

Zie hier de betreffende (lange) raadsbrief: Informatie en consequenties motie stopzetting SMC.

Om de lange raadsbrief kort(er) te maken:

1. Volgens het college is het De Nijs niet aan te rekenen dat het project al zo lang duurt. Voor het gemak wordt er voorbij gegaan aan het feit dat de Nijs keer op keer uitstel nodig had om überhaupt de zorginvulling rond te krijgen.

2.Het project moet onder moeilijke en gewijzigde omstandigheden tot stand komen, waarbij er deels sprake is van externe factoren, maar voor een deel ook het gevolg is van beleidskeuzes van de gemeenteraad (als voorbeeld wordt het gezondheidscentrum aan de Molenweg genoemd waardoor zorgaanbieders extra keuze hebben). Opvallend is dat het college een hele reeks ‘verzachtende omstandigheden‘ voor De Nijs aanhaalt.

3. De Nijs zou met andere zorgaanbieders in gesprek zijn om te beoordelen of realisering van PG-woningen überhaupt nog een haalbare optie is. Mocht het project niet haalbaar blijken, dan zal naar de mening van het college, overgegaan worden op ‘plan B‘.

Lees de rest van dit artikel »

Agendering motie stopzetten SMC.

Inmiddels is de motie om het bouwplan ten behoeve het SMC stop te zetten geagendeerd:

Voorafgaand aan de commissievergadering is afgesproken dat het college inhoudelijk reageert op de betreffende motie. In deze reactie zal mogelijk meer duidelijkheid worden verschaft in met name de financiële gevolgen voor de gemeente bij het stopzetten van het bouwplan tbv het SMC.

Zoals bekend heeft wethouder Boland altijd geroepen dat deze aanzienlijk zouden zijn. Daar heeft hij gelijk echter alleen in het geval als de gemeente, zonder opgaaf van reden, de stekker uit project trekt.

Inmiddels is de situatie dermate verandert dat De Nijs niet meer aan de destijds gestelde eisen van het college kan voldoen. M.a.w. de gemeente heeft redenen (lees: kan legitiem) stoppen met het project.

De Nijs heeft is voornemens een claim bij Wilgaerden neer te leggen van, naar verluidt, enkele miljoenen. Derhalve wordt er alleen nog gecommuniceerd via advocaten. Een oplossing lijkt dan ook ver weg.

Motie in raadsvergadering: stopzetten SMC zonder financiële gevolgen.

Tijdens de raadsvergadering van 07 februari (gisteravond) hebben politieke partijen SP en Lijst Quasten een motie ingediend om de samenwerking tussen de gemeente en ontwikkelaar De Nijs stop te zetten. Zie hier de betreffende motie: stopzetten project Vijzeltuin.

In de motie wordt aangegeven dat 5 jaar na het vaststellen van de bestuursopdracht er nog steeds geen zorgcentrum aan de Vijzelstraat is gerealiseerd en het er voorlopig ook niet naar uit ziet dat dit op korte termijn wél gerealiseerd gaat worden.

Het voldoen aan de 1.000 m2 zorg is door de gemeente gesteld als een harde voorwaarde (resultaatsverplichting) voor De Nijs en deze moest hiervan, uiterlijk 15 mei 2010, een overzicht aanleveren. Gelet op de tijdsspanne heeft De Nijs tevens ruim voldoende de tijd gehad om tot een goede zorginvulling te komen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de samenwerking tussen ontwikkelaar en Wilgaerden beëindigd. Dit betekent een streep door 46 PG-woningen en 400 m2 zorg. Op de (tot voor kort geheime) lijst met geïnteresseerde kandidaten staan geen zorgpartijen waarmee aan voornoemde invulling wel kan worden voldaan en is er tevens geen enkel zicht op een alternatieve zorginvulling die recht doet aan de bestuursopdracht. Hierdoor wordt niet voldaan aan de (door de gemeente/ college geëiste) invulling van voldoende m2 zorgfuncties in het SMC. Verder blijkt dat de opgemaakte planning verre van gehaald gaat worden.

Wethouder Boland heeft altijd aangegeven dat, als de overeenkomst werd ontbonden, er grote financiele gevolgen zouden zijn voor de gemeente.

Echter, gelet op bovenstaande, is er waarschijnlijk sprake van een toerekenbare tekortkoming van de kant van De Nijs. Conform artikel 14 uit de ‘Nadere Overeenkomst SMC‘ zal De Nijs hierdoor aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de tot nu toe gemaakte kosten door de gemeente en zullen de financiële gevolgen derhalve minimaal zijn. Eerder schreven wij hierover al een artikel.

Het is niet tot een besluit gekomen daar er diverse politieke partijen meer duidelijkheid van het college wilde hebben over voornoemde financiële gevolgen. In de raadscommissievergadering van 5 maart 6 maart 2012 zal over de motie gedebatteerd en in de raadsvergadering van 13 maart besloten kunnen worden. Het college zal voorafgaand op deze vergadering reageren op de ingediende motie.

Eindelijk reactie college op vragen politiek……..

Een aantal politieke partijen (SP, Lijst Quasten en PvdA) heeft 04 december j.l. een aantal vragen gesteld aan het college inzake de voortgang van het SMC.

Het afhaken van Wilgaerden heeft wethouder Boland doen aangrijpen om de beantwoording op voornoemde vragen uit te stellen. Gisteren is hiertoe een brandbrief aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester Baas) gestuurd. (zie hier de brandbrief gepubliceerd op de site van de SP)

En of de duivel er mee speelt lag vanochtend de beantwoording op de vragen in de bus……… De beantwoording is gepubliceerd op de site van Lijst Quasten.

En ja Boland doet ook hier waar hij goed in is: de oppositie en overigens de buurtbewoners die een zienswijze hebben ingediend ook worden met het welbekende kluitje het riet ingestuurd……..