Onze Zorg schets visie aan wethouder

wethouderWijnneAfgelopen woensdag heeft Onze Zorg een gesprek gehad met (de nieuwe) wethouder; de heer Wijnne. De heer J. Slagter was eveneens bij het gesprek aanwezig.

Doel van het gesprek was het voorstellen van Vereniging Onze Zorg Enkhuizen en het bijpraten van de wethouder over onze visie omtrent het SMC-complex.

Onze Zorg heeft de wethouder aangegeven graag mee te denken over de toekomst, en daarbij de invulling, van het SMC-complex.

Al met al kijken we terug op een transparant en constructief gesprek.

Meningsverschillen tussen de Nijs en de gemeente niet opgelost

logo de nijsInmiddels er is er meer duidelijkheid gekomen omtrent de ‘last minute’ afzegging van de klankbordgroepvergadering. Van de heer D. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs, vernamen wij dat er nog steeds, vooralsnog onoplosbare, meningsverschillen zijn tussen de gemeente en De Nijs. Derhalve achtte De Nijs het niet zinvol om een vergadering te beleggen daar, gelet op voornoemde, de gehele voortgang van het project kennelijk nog steeds onzeker is.

De raadsbrief van 12 maart j.l. (vanochtend gepubliceerd op de site van de gemeente) verduidelijkt bovenstaande. In de betreffende raadsbrief geeft het college aan de ingezette weg ‘te bestendigen’. M.a.w. de gemeente houdt vast aan het contract van februari 2010 en de gemaakte afspraken van 18 oktober 2012. Dat laatste is waarschijnlijk het knelpunt daar de Nijs van die gemaakte afspraken af wil.

Een verdere toelichting zal vermoedelijk volgen in de commissievergadering Grondgebied van dinsdag 19 maart. Het SMC is ter elfder ure op de agenda gezet (punt 8).

Vergadering klankbordgroep SMC/ UPDATE

klankbordgroepUpdate: op het laatste moment is de, voor hedenavond geplande klankbordvergadering, afgezegd. De reden die ontwikkelaar de Nijs hiervoor opgeeft is dat het SMC-project inhoudelijk in de commissievergadering van 19 maart a.s. inhoudelijk wordt besproken. De Nijs acht het niet zinvol om hierop vooruitlopend met de klankbordgroep in gesprek te gaan, aldus de heer D.G. van Eeken, hoofd projectontwikkeling bij De Nijs.

De klankbordgroep SMC is op 26 mei 2011 voor het laatst bij elkaar gekomen. Ondanks tussentijdse datavoorstellen is de klankbordgroep daarna niet meer bijeen geweest.

Vandaag, donderdag 14 maart, komt daar verandering in want vanavond staat er een klankbordgroepvergadering gepland.

Wellicht zal hier meer duidelijkheid worden gegeven betreffende de voortgang van het SMC project.

Raadsbrief gefaseerde bouw SMC

voorwaardenEindelijk heeft het college de raadsbrief omtrent de gefaseerde bouw van het SMC gepubliceerd.

Volg de link om de gehele raadsbrief te lezen: raadsbrief gefaseerde bouw SMC.

Uit de raadsbrief blijkt dat het college van mening is dat een gefaseerde realisatie mogelijk is en met de Nijs hierover op 18-10-2012 sluitende afspraken zijn gemaakt. De Nijs is hier nadien op teruggekomen (met de welbekende brief van 24-10-2012 die later is ingetrokken).

Uit het onderzoek van het college komt het volgende naar voren:

  1. De zorgverlening in het huidige hoofdgebouw gewaarborgd is en blijft.
  2. Als eerste de nultredenwoningen aan de oostkant van de Vijzelstraat (huidige parkeerterrein) gebouwd kunnen worden.
  3. De realisatie van de 46 PG-woningen nog steeds onzeker is en derhalve gezamenlijk de gesprekken voort te zetten (het college, de Nijs en o.a. Welwonen) om ‘tijdig voor 1 juli 2013 tot een gedeelde visie te komen‘.

Overigens blijkt ook uit de raadsbrief dat de procedure omtrent de aanvraag van de omgevingsvergunning is stopgezet. Helaas heeft de gemeente niet de moeite genomen om de omwonenden (lees bezwaarmakers) hierover te informeren. Deze zijn al sinds 22 juli 2011 in afwachting van een antwoord op de door hen ingediende bezwaren.

Opvallend is dat de, in de door de Nijs ingetrokken brief gestelde aanvullende voorwaarden/ eisen, kennelijk tóch gehandhaafd blijven. De door de Nijs gestelde deadline van 31-12-2012 om hun voorwaarden/ eisen in te willigen is inmiddels verstreken. Het college geeft aan op zeer korte met de Nijs te overleggen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden schroomt het college niet juridische stappen te nemen.

Op de website van Pim’s Prietpraat en het NHD wordt aandacht besteed aan de betreffende brief.

Artikel NHD: Brief over SMC blijft geheim

Wob-verzoek afgewezen door college.

logo-gemeente-enkhuizenHet door Onze Zorg ingediende Wob-verzoek wordt  niet ingewilligd door het college.

In het schrijven van het college wordt aangegeven dat de onderhandelingen met de Nijs, met name ten aanzien van de voorwaarden waaronder de gefaseerde realisatie kan plaatsvinden, nog gaande zijn.

Verder merkt men op dat de ‘gewraakte’ brief die op 24-10-2012 door de Nijs is gezonden kort daarna is ingetrokken. Hierdoor zou de brief geen deel uitmaken van de correspondentie (tussen het college en de Nijs). Overigens zou de brief, wanneer deze niet was ingetrokken, sowieso uit de openbaarheid worden onttrokken, aldus het college.

Samenvattend: uit de stukken maken wij op dat het college de fractievoorzitters (in een geheime bijeenkomst) op 05 november informeert over een brief van de Nijs met aanvullende eisen (op dat moment is de brief kennelijk nog niet ingetrokken). In dezelfde bijeenkomst wordt aangegeven dat het onderzoek (door het college) naar de gefaseerde bouw weliswaar gereed is doch niet openbaar gemaakt kan worden vanwege voornoemde brief.

‘Kort’ na het versturen is de brief ingetrokken door de Nijs. Daar het college aangeeft dat de brief geen deel (meer) uitmaakt van de gevoerde correspondentie is een logische conclusie dat de  (aanvullende) eisen hiermede ook zijn komen te vervallen.

Het is, naar onze mening, op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat enerzijds het college zijn fractievoorzitters informeert dat het onderzoek is afgerond. Daarbij nadien aangeeft dat de brief met aanvullende eisen is komen te vervallen. En nú aangeeft dat de onderhandelingen tóch nog gaande zijn…….

Kennelijk heeft de Nijs, buiten de ingetrokken brief om, alsnog zijn aanvullende eisen neergelegd bij het college…….

Stuurgroep SMC vergadert sinds juni niet meer.

vergaderingOnze Zorg heeft met de stuurgroep SMC de afspraak dat de stuurgroepverslagen automatisch aan Onze Zorg worden gezonden. De stuurgroep SMC bestaat uit: wethouder Boland, enkele ambtenaren en vertegenwoordigers van ontwikkelaar de Nijs. In de vergaderingen wordt de voortgang omtrent het SMC-project besproken.

Op 13 november j.l hebben wij het college de vraag gesteld waarom wij, van de vergadering van 11 juni 2012 van de stuurgroep SMC, nog geen verslag hadden ontvangen. Vandaag vernamen wij dat dit (nog) niet was vastgesteld (dit wordt namelijk gedaan in de opvolgende vergadering).

Onze suggestie of het, (nog) niet goedkeuren van dergelijke verslagen een manier is om deze uit de openbaarheid te onttrekken, werd met klem ontkend. Er zouden na de vergadering van 11 juni 2012 geen stuurgroepvergaderingen meer geweest te zijn en derhalve heeft men het verslag nog niet kunnen vaststellen, aldus het college.

Reactie college op artikel NHD d.d. 06-12-2012

politiek wijst politiekNaar aanleiding van het artikel in het NHD van 06 december 2012 waarin PvdA raadslid Raven aangeeft dat de gewraakte brief van de Nijs kwijt is heeft het college een reactie op de site van de gemeente geplaatst alsmede op het forum onder het artikel op het NHD.

In de reactie wordt raadslid Raven de hoek gewezen door burgemeester Baas.

Hieronder de betreffende reactie (overgenomen van de site van de gemeente Enkhuizen):

Donderdag 6 december verscheen in de Enkhuizer Courant een artikel waarin een onjuist beeld geschetst wordt.
De raad heeft besloten dat het college moet onderzoeken of een gefaseerde realisatie van het plan mogelijk is. Van een mogelijke opzegging van het contract is nimmer sprake geweest.
Burgemeester Jan Baas “De wethouder voert op dit moment een besluit van de raad uit. Een besluit dat in meerderheid is genomen en waar ook ieder raadslid zich aan dient te conformeren. De uitlatingen van raadslid Raven zijn infaam en hij trekt hiermee de integriteit van medewerkers van de gemeentelijke organisatie in twijfel, van deze uitlatingen neem ik nadrukkelijk afstand. De door dhr. Raven aangehaalde brief is lopende de onderhandelingen door De Nijs ingetrokken en maakt dus geen deel meer uit van de correspondentie, ten onrechte wordt de indruk gewekt als of deze brief zoek is gemaakt. Deze brief had overigens een geheel andere inhoud, dan een eventuele opzegging.”
Momenteel is de gemeente in overleg met De Nijs om te kijken wat de mogelijkheden voor een gefaseerde realisatie zijn. Dat zijn voor beide partijen lastige onderhandelingen, deze lopen nog en zijn niet afgerond. De mogelijke uitkomst van deze onderhandelingen wordt vanzelfsprekend voorgelegd aan de raad, daar ligt de beslissingsbevoegdheid.

College vernietigd geheime brief de Nijs.

wikileaksVooruitlopend op het officiële antwoord van de gemeente op ons Wob-verzoek vernamen wij van diverse bronnen dat de opgevraagde brief (met aanvullende eisen van de Nijs) verdwenen is. Deze zou zelfs inmiddels door het college vernietigd zijn. Kennelijk is voor het college het protocol voor ingekomen stukken (archivering en nummering) niet van toepassing……

Op 13 november 2012 heeft Onze Zorg een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente. Na het uitblijven van de gevraagde ontvangstbevestiging is, na aandringen onzerzijds, op 23 november bevestigd dat ons verzoek in behandeling is genomen waarbij men er later op terug zou komen.

Inmiddels blijkt uit de diverse mediaberichten dat in de brief stond dat de Nijs van het bouwcontract af wilde. Opgegeven reden hiervoor zou zijn dat de gemeente geen betaald parkeren heeft ingevoerd en het voor de Nijs derhalve onmogelijk is de parkeergarage te bouwen cq te exploiteren.

De gewraakte brief kwam nadat het college het onderzoek naar de gefaseerde bouw had afgerond. Inmiddels zou door de Nijs herroepen zijn dat ze daadwerkelijk van het contract af wilden.

Lees hier het artikel in het NHD van 06 december 2012.

Wob-verzoek ingediend.

Onze Zorg heeft inmiddels een Wob-verzoek ingediend om de betreffende brief van ontwikkelaar De Nijs boven tafel te krijgen. In deze brief zouden, betreffende de bouw van het SMC, eisen en voorwaarden worden gesteld welke voor de gemeente niet acceptabel zijn.

Tevens is het door het college afgeronde onderzoek inzake de gefaseerde bouw van het SMC opgevraagd.

Geplaatst in SMC algemeen. Tags: . 2 Comments »